Rejestr zmian w biuletynie

05.10.2017

Dotyczy dokumentu:
Imienny wykaz stanowisk
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Imienny wykaz stanowisk
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

04.10.2017

Dotyczy dokumentu:
Rejestr Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na obszarze Gminy Miłkowice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rejestr - stan na 03.10.2017r."
Dotyczy dokumentu:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Miłkowice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "DRUGA ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA"
Dotyczy dokumentu:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Miłkowice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zmieniony załącznik ofertowy"

03.10.2017

Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej na zadanie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gniewomirowice”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Miłkowice w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie wyrażenia woli zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego realizacji zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Miłkowice przez Gminę Złotoryja
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miłkowice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
zmieniającą uchwałę w sprawie jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłkowice na lata 2017-2029
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia gminnych jednostek budżetowych, które gromadzą dochody określone w uchwale na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
zmieniająca uchwałę w sprawie statutu gminy Miłkowice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczyciela oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej prowadzącego zajęcia w grupie mieszanej dzieci sześcioletnich oraz dzieci innych grup wiekowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć szkolnych nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz tygodniowym wymiarze godzin dla pedagogów, logopedów, psychologów, doradców zawodowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

02.10.2017

Dotyczy dokumentu:
PSZOK w gminie Miłkowice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania OdpadówKomunalnych"
Dotyczy dokumentu:
PSZOK w gminie Miłkowice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Regulamin utrzymania czystości i porządku naterenie Gminy Miłkowice obowiązujący do końca 2017 roku"
Dotyczy dokumentu:
PSZOK w gminie Miłkowice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Regulamin utrzymania czystości i porządku naterenie Gminy Miłkowice obowiązujący od 2018 roku"
Dotyczy dokumentu:
PSZOK w gminie Miłkowice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Szczegółowy sposub i zakresu świadczenia usług wzakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomościi zagospodarowania tych odpadów"
Dotyczy dokumentu:
PSZOK w gminie Miłkowice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawieokreślenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług wzakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomościi zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczanie przezwłaścicieli nieruchomości opłat za gospodarowanie odpadamikomunalnymi"
Dotyczy dokumentu:
PSZOK w gminie Miłkowice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Szczegółowy sposób świadczenia usług -obowiązujący od 2018 roku"
Dotyczy dokumentu:
Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zasady selektywnego zbierania odpadów komunalnych – co wrzucić a co nie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zasady selektywnego zbierania odpadów komunalnych – co wrzucić a co nie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zasady selektywnego zbierania odpadów komunalnych – co wrzucić a co nie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
PSZOK w gminie Miłkowice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Co to jest PSZOK ?
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna