Rejestr zmian w biuletynie

30.11.2016

Dotyczy dokumentu:
w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Miłkowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017."
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża „Jakuszów” metodą odkrywkową bez użycia materiałów wybuchowych w obrębie części działki nr 304/3 na powierzchni ok., 17,0 ha.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża „Jakuszów” metodą odkrywkową bez użycia materiałów wybuchowych w obrębie części działki nr 304/3 na powierzchni ok., 17,0 ha.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża „Jakuszów” metodą odkrywkową bez użycia materiałów wybuchowych w obrębie części działki nr 304/3 na powierzchni ok., 17,0 ha.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie projektu budżetu gminy Miłkowice na rok 2017, informacji i uzasadnień do projektu budżetu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczanie przez właścicieli nieruchomości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miłkowice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłkowice na lata 2016-2025
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

29.11.2016

Dotyczy dokumentu:
Dostawa do siedziby Zamawiającego urn wyborczych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dostawa do siedziby Zamawiającego urn wyborczych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty"

poprzednia ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ... następna