Rejestr zmian w biuletynie

05.10.2017

Dotyczy dokumentu:
Imienny wykaz stanowisk
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Imienny wykaz stanowisk
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

04.10.2017

Dotyczy dokumentu:
Rejestr Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na obszarze Gminy Miłkowice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rejestr - stan na 03.10.2017r."
Dotyczy dokumentu:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Miłkowice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "DRUGA ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA"
Dotyczy dokumentu:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Miłkowice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zmieniony załącznik ofertowy"

03.10.2017

Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej na zadanie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gniewomirowice”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Miłkowice w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie wyrażenia woli zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego realizacji zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Miłkowice przez Gminę Złotoryja
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miłkowice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
zmieniającą uchwałę w sprawie jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłkowice na lata 2017-2029
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia gminnych jednostek budżetowych, które gromadzą dochody określone w uchwale na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
zmieniająca uchwałę w sprawie statutu gminy Miłkowice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczyciela oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej prowadzącego zajęcia w grupie mieszanej dzieci sześcioletnich oraz dzieci innych grup wiekowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć szkolnych nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz tygodniowym wymiarze godzin dla pedagogów, logopedów, psychologów, doradców zawodowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

02.10.2017

Dotyczy dokumentu:
PSZOK w gminie Miłkowice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania OdpadówKomunalnych"
Dotyczy dokumentu:
PSZOK w gminie Miłkowice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Regulamin utrzymania czystości i porządku naterenie Gminy Miłkowice obowiązujący do końca 2017 roku"
Dotyczy dokumentu:
PSZOK w gminie Miłkowice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Regulamin utrzymania czystości i porządku naterenie Gminy Miłkowice obowiązujący od 2018 roku"
Dotyczy dokumentu:
PSZOK w gminie Miłkowice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Szczegółowy sposub i zakresu świadczenia usług wzakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomościi zagospodarowania tych odpadów"
Dotyczy dokumentu:
PSZOK w gminie Miłkowice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawieokreślenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług wzakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomościi zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczanie przezwłaścicieli nieruchomości opłat za gospodarowanie odpadamikomunalnymi"
Dotyczy dokumentu:
PSZOK w gminie Miłkowice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Szczegółowy sposób świadczenia usług -obowiązujący od 2018 roku"
Dotyczy dokumentu:
Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zasady selektywnego zbierania odpadów komunalnych – co wrzucić a co nie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zasady selektywnego zbierania odpadów komunalnych – co wrzucić a co nie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zasady selektywnego zbierania odpadów komunalnych – co wrzucić a co nie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
PSZOK w gminie Miłkowice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Co to jest PSZOK ?
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ... następna