Rejestr zmian w biuletynie

14.09.2016

Dotyczy dokumentu:
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Legnickiemu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie przyjęcia do wykonania powierzonego zadania publicznego z zakresu właściwości powiatu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Legnickiemu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miłkowice oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy Miłkowice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłkowice na lata 2014-2025
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie dopłat do cen wody i odprowadzanych ścieków wynikających z taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłkowice na lata 2015-2025
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany WPF Gminy Miłkowice na lata 2015-2025
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany Uchwały nr IV/32/2015 z dnia 02.02.2015 r. w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach na rok 2015
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Legnickiemu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie udziału Gminy Miłkowice w realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju opracowanej przez Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania "Wrzosowa Kraina" z siedzibą w Chocianowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie wystąpienia Gminy Miłkowice ze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo Integracja Turystyka"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego na terenie Gminy Miłkowice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Miłkowice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie uchwały nr IV/32/2015 z dnia 02.02.2015r. w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych dla GZGK w Miłkowicach na rok 2015
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w MPZP terenu położonego w obrębach wsi Siedliska, Studnica, Gniewomirowice - gmina Miłkowice (MPZP S-S-G)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych dla GZGK w Miłkowicach na rok 2015
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie skargi na bezczynność Wójta Gminy Miłkowice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
nieruchomości komunalnych przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

13.09.2016

Dotyczy dokumentu:
Protokół z obrad sesji Rady Gminy w Miłkowicach - 24
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Pełna treść dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół z obrad sesji Rady Gminy w Miłkowicach - 24
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Pełna treść dokumentu"

08.09.2016

Dotyczy dokumentu:
Protokół z obrad sesji Rady Gminy w Miłkowicach - 24
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie Budżetu Gminy Miłkowice na rok 2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miłkowice, przebiegu wykonania planów finansowych samorządowej instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2016 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie określenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem budżetu gminy Miłkowice na 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miłkowice, przebiegu wykonania planów finansowych samorządowej instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2016 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miłkowice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
zmieniająca uchwałę sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miłkowice.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
zmieniająca uchwałę Rady Gminy Miłkowice w sprawie podziału Gminy Miłkowice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie: zasad i trybu udzielania z budżetu Gminy Miłkowice dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłkowice na lata 2016-2025
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach na rok 2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ... następna