Rejestr zmian w biuletynie

08.12.2017

Dotyczy dokumentu:
Zakup średniego samochodu specjalnego pożarniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Ulesiu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zakup średniego samochodu specjalnego pożarniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Ulesiu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY"
Dotyczy dokumentu:
w sprawie przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji Gminy Miłkowice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie wprowadzenia zmian składu osobowego zespołu interdyscyplinarnego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania Komisji opiniującej w sprawie gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Miłkowice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie refundacji kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie wyznaczenia składu osobowego Stałego Dyżuru Wójta Gminy Miłkowice na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
zmieniające Zarządzenie w sprawie regulaminu wynagradzania w Urzędzie Gminy Miłkowice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie organizacji i funkcjonowania stałego dyżuru Wójta Gminy Miłkowice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Miłkowice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2017-2024
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

07.12.2017

Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Miłkowice
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Miłkowice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania Komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania z zakresu rejestracji stanu cywilnego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorsko-restauratorskie przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Gminnego Ośrodka Zdrowia w Miłkowicach za rok 2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany uchwały nr XIX/164/2016 Rady Gminy Miłkowice z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miłkowice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości dotacji na jednego wychowanka w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych punktach przedszkolnych w gminie Miłkowice na rok 2017.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie : powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego pn: Zakup dwóch średnich samochodów specjalnych pożarniczych dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Miłkowice z możliwością składania ofert częściowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie : powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego pn: Wykonanie otworu nr I w utworach trzeciorzędowych w Jezierzanach dla wodociągów komunalnych” w ramach realizacji przedsięwzięcia budowa ujęcia wody w Jezierzanach.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania komisji odbiorowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie : powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego pn: Zakup dwóch średnich samochodów specjalnych pożarniczych dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Miłkowice z możliwością składania ofert częściowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania komisji odbiorowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania komisji odbiorowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania komisji odbiorowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania stałej komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzania inwentaryzacji składników majątkowych Gminy Miłkowice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania komisji odbiorowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie nałożenia na podmiot wykonujący działalność leczniczą zadań z zakresu ochrony zdrowia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie : powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego pn: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miłkowice. Zadanie jest dofinansowane w ramach Programu Priorytetowego NFOŚ i GW pt." SYSTEM- wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚ i GW. Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Rzeszotarach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Miłkowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania komisji odbiorowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania komisji odbiorowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania komisji konkursowej dla oceny i wyboru ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz określenia regulaminu jej prac
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Miłkowice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

06.12.2017

Dotyczy dokumentu:
zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia woli zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego realizacji zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Miłkowice przez Gminę Złotoryja
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie dokonania zmian w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Siedliska, Studnica, Gniewomirowice - Gmina Miłkowice (MPZP-S-S-G) - Obszar A i Obszar B
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Rzeszotary w Gminie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania przedstawiciela do komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko zastępcy kierownika Gminnego Ośrodka Zdrowia w Miłkowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2017-2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej pomiędzy Gminą Kunice, Gminą Legnickie Pole, Gminą Miłkowice w celu wspólnej realizacji projektu p.n.: "Cyfrowy Urząd w Twoim domu - Elektroniczna administracja blisko Mieszkańców Gminy Kunice. Legnickie Pole i Miłkowice""
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu połozonego w obrębach wsi Rzeszotary i Dobrzejów, gmina Miłkowice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Ulesie w Gminie Miłkowice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miłkowice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie przekształcenia lokalu komnalnego z mieszkaniowego zasobu Gminy Miłkowice na lokal socjalny
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

05.12.2017

Dotyczy dokumentu:
w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości komunalnych położonych w Gniewomirowicach stanowiących osiedle gminne
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości komunalnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie oddania w drodze przetargowej do sprzedaży nieruchomości komunalnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie oddania w drodze bezprzetargowej w dzierżawę nieruchomości komunalnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na obszarze Gminy Miłkowice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rejestr - grudzień 2017"
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na obszarze Gminy Miłkowice
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2017 - korekta
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie : powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego pn: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Miłkowice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania komisji odbiorowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie uczestnictwa w Regionalnym Programie Odnowy Wsi w Województwie Dolnośląskim
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zatrudniania kierowców – konserwatorów w jednostkch Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Miłkowice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2025
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
W sprawie projektu budżetu gminy Miłkowice na rok 2016, informacji i uzasadnień do projektu budżetu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie : powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego pn: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Miłkowice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie upoważnienia Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłkowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami podczas wyborów do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie opracowania projektu budżetu na rok 2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania obwodowych komisji ds. referendum na terenie gminy Miłkowice dla przeprowadzenia głosowania w referendum ogólnokrajowym zarządzanym na dzień 6 września 2015
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie: ustalenia wysokości wynagrodzenia dla eksperta za udział w pracach komisji przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2015
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Miłkowice - gmina Miłkowice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

04.12.2017

Dotyczy dokumentu:
w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości komunalnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna