Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
30.05.2012 13:33 89/2010 w sprawie prowadzenia ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera w Urzędzie Gminy Miłkowice
28.09.2011 09:03 IX/54/2011 sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Miłkowice
28.09.2011 09:01 IX/53/2011 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miłkowice za rok 2010 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miłkowice za rok 2010
10.05.2011 13:01 II/111/2011 Uchwała Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Miłkowice sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Miłkowice za 2010 rok
06.04.2011 15:24 23/2011 w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miłkowice wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2010 rok
01.03.2011 09:56 Informacja o wykonaniu budżetu gminy Miłkowice za IV kwartał 2010
17.11.2010 08:46 Informacja o wykonaniu budżetu gminy Miłkowice za III kwartał 2010
17.11.2010 14:28 Informacja o wykonaniu budżetu gminy Miłkowice za II kwartał 2010
14.09.2010 09:47 51/2010 w sprawie informacji o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury i gminnego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2010 roku.
14.09.2010 09:44 50/2010 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miłkowice za I półrocze 2010 roku
05.05.2010 12:48 Informacja o wykonaniu budżetu gminy Miłkowice za I kwartał 2010
26.02.2010 09:42 2/2010 w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Miłkowice
26.02.2010 09:38 66/2009 w sprawie projektu Uchwały Budżetowej Gminy Miłkowice na rok 2010
11.02.2010 11:37 XLVI/252/2010 w sprawie Budżetu Gminy Miłkowice na rok 2010
29.12.2009 12:31 II/296/2009 w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego na 2010 rok deficytu budżetowego gminy Miłkowice oraz prawidłowości prognozy kwoty długu gminy
29.12.2009 12:26 II/295/2009 w sprawie opinii o projekcie budżetu gminy Miłkowice na 2010 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami
03.09.2009 11:36 Założenia do budżetu Gminy Miłkowice na 2010 r.