Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
15.11.2018 14:06 RGP.IV.6733.1.2018 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIŁKOWICE o wydaniu decyzja nr 1/2018 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „Przebudowie (modernizacji) linii napowietrznej SN L-961 wraz z odgałęzieniami na odcinku od odłącznika nr 504 do R-961-3 Raszowa Mała na terenie gmin Legnica i Miłkowice.”
30.10.2018 14:40 RGP.IV.6733.1.2018 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIŁKOWICE o zakończeniu postępowania administracyjnego
18.09.2018 14:10 RGP.IV.6733.1.2018 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego „Przebudowa (modernizacja) linii napowietrznej SN L-961 wraz z odgałęzieniami na odcinku od odłącznika nr 504 do R-961-3 Raszowa Mała na terenie gmin Legnica i Miłkowice.”
22.01.2018 15:03 Obwieszcznie o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębach wsi Siedliska, Studnica, Gniewomirowice – gmina Miłkowice (MPZP S-S-G) – Obszar A i Obszar B.
15.01.2018 12:10 RGP.IV.6720.1.2016 Protokół z rozpatrzenia uwag złżonych do projektu zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miłkowice w toku drugiego wyłożenia do wglądu publicznego
10.10.2017 15:33 Ogłoszenie Wójta Gminy Miłkowice o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miłkowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
28.09.2017 14:15 Protokół z rozpatrzenia uwag do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miłkowice
08.09.2017 14:13 RGP.IV.6733.5.2017 Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 5/2017 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „Budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.”
25.08.2017 11:40 RGP.IV.6733.5.2017 Obwieszczenie o zakończeniu postępowania "Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej.”
24.08.2017 13:33 RGP.IV.6733.4.2017 Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 4/2017 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: "Budowie sieci gazowej średniego ciśnienia."
24.08.2017 13:30 RGP.IV.6733.3.2017 Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 3/2017 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: "Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej."
03.08.2017 12:52 RGP.IV.6733.3.2017 Obwieszczenie o zakończeniu postępowania „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej.”
03.08.2017 12:51 RGP.IV.6733.4.2017 Obwieszczenie o zakończeniu postępowania „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia.”
31.07.2017 12:11 RGP.IV.6733.5.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego - „Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej.”
23.06.2017 09:59 Informacja o braku uwag wniesionych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Gniewomirowice (mpzp Gniewomirowice II)
23.06.2017 09:56 Protokół z rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębach wsi Rzeszotary i Dobrzejów, gmina Miłkowice
22.06.2017 14:51 RGP.IV.6733.3.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego - „Budowa stacji bazowej sieci telefonii komórkowej.”
22.06.2017 14:50 RGP.IV.6733.4.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego - „Budowa gazociągu średniego ciśnienia.”
01.06.2017 13:13 Ogłoszenie Wójta Gminy Miłkowice o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miłkowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
30.05.2017 14:56 RGP.IV.6733.2.2017 Obwieszczenie o wydaniu decyzji "„Budowie sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPa) w miejscowości Ulesie.”"
30.05.2017 14:54 RGP.IV.6733.1.2017 Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie „Budowie tymczasowego utwardzonego pasa technologicznego wraz z tymczasowymi przepustami dla potrzeb transportu kruszywa w związku z budową drogi ekspresowej S3 na odcinku Lubin - Legnica.”
11.05.2017 15:58 Obwieszczenie o zakończeniu postępowania „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPa) w miejscowości Ulesie.”
11.05.2017 15:57 Obwieszczenie o zakończeniu postępowania „Budowa tymczasowego utwardzonego pasa technologicznego wraz z tymczasowymi przepustami dla potrzeb transportu kruszywa, w związku z budową drogi ekspresowej S3 na odcinku Lubin – Legnica.”
03.04.2017 16:23 Ogłoszenie Wójta Gminy Miłkowice o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: - terenu położonego w obrębie Gniewomirowice - MPZP Gniewomirowice II; - terenu położonego w obrębach wsi Rzeszotary i Dobrzejów, Gmina Miłkowic.
31.03.2017 13:51 RGP.IV.6733.2.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego "Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPa) w miejscowości Ulesie."
31.03.2017 13:48 RGP.IV.6733.1.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania "Budowa tymczasowego utwardzonego pasa technologicznego wraz z tymczasowymi przepustami dla potrzeb transportu kruszywa, w związku z budową drogi ekspresowej S3 na odcinku Lubin – Legnica."
29.03.2017 14:59 Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębach wsi Ulesie i Lipce, gmina Miłkowice (MPZP Ulesie-Lipce) dotyczącego działek nr 321/1, 321/2, 321/3 położonych w obrębie Ulesie
28.02.2017 15:53 OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębach wsi Siedliska, Studnica, Gniewomirowice – gmina Miłkowice (MPZP S-S-G) – Obszar A i Obszar B
24.01.2017 16:01 Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia wniesionych uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębach wsi Siedliska, Studnica, Gniewomirowice – gmina Miłkowice (MPZP S-S-G)
12.12.2016 13:31 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębach wsi Ulesie i Lipce, gmina Miłkowice (MPZP Ulesie-Lipce)

1 2 3 4 5 następna