Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
27.06.2011 11:42 LVI/314/2010 zmieniająca Uchwałę Nr X/59/2003 Rady Gminy w Miłkowicach z dnia 23 października 2003r. w sprawie powołania komunalnego zakładu budżetowego o nazwie Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach
02.11.2010 14:20 LVI/313/2010 w sprawie szczegółowego sposobu konsultacji podejmowanych uchwał w zakresie działalności pożytku publicznego z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
02.11.2010 14:18 LVI/312/2010 w sprawie ustalenia trybu udzielania, rozliczania oraz kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji, udzielonych niepublicznym przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego, działającym na terenie Gminy Miłkowice.
04.11.2010 15:03 LVI/311/2010 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie operacji w ramach PROW inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Jezierzany, Jakuszów, Pątnówek i Bobrów I etap - Pątnówek-Jakuszów”
04.11.2010 15:00 LVI/310/2010 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia gminnych jednostek budżetowych, które gromadzą dochody określone w uchwale na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania.
04.11.2010 14:55 LVI/309/2010 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2010
02.11.2010 14:26 LVI/308/2010 zmieniająca uchwałę w sprawie „Wieloletniego Planu Inwestycyjnego"
15.10.2010 13:50 LV/307/2010 w sprawie przyznania Medalu "Zasłużony dla Gminy Miłkowice"
12.10.2010 14:03 LV/306/2010 w sprawie przyjęcia prowadzenia zadań publicznych powiatu legnickiego w zakresie utrzymania zimowego dróg powiatowych.
15.10.2010 13:46 LV/305/2010 w sprawie skargi do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego.
19.08.2011 12:28 LV/304/2010 w sprawie Programu i zasad udzielania pomocy osobom zagrożonym eksmisją
12.10.2010 14:00 LV/303/2010 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia statutu Związku Międzygminnego „Regionalne Schronisko dla Zwierząt”
12.10.2010 13:46 LV/302/2010 w sprawie w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
12.10.2010 13:45 LV/301/2010 w sprawie ustalenia wysokości stawek należnych z tytułu podatku od nieruchomości na 2011 rok
12.10.2010 13:44 LV/300/2010 w sprawie zwolnień w podatkach od nieruchomości.
08.10.2010 10:39 LV/299/2010 w sprawie określenia gminnych jednostek budżetowych, które gromadzą dochody określone w uchwale na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania
08.10.2010 10:45 LV/298/2010 w sprawie zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny
08.10.2010 10:31 LV/297/2010 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2010
08.10.2010 10:09 LV/296/2010 w sprawie uchwalenia zmian do „Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Miłkowice na lata 2007-2013”
03.11.2010 09:28 LIV/295/2010 w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miłkowice.
09.09.2010 14:59 LIV/294/2010 w sprawie przyznania Medalu "Zasłużony dla Gminy Miłkowice"
09.09.2010 10:10 LIV/293/2010 w sprawie zaciągnięcia kredytu preferencyjnego z dopłatą do oprocentowania WFOŚ i GW we Wrocławiu.
09.09.2010 09:56 LIV/292/2010 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2010
27.12.2010 10:33 LIV/291/2010 w sprawie uchwalenia zmian do „Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Miłkowice na lata 2007-2013”
16.08.2010 11:14 LIII/290/2010 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miłkowice oraz wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury i gminnego zakładu opieki zdrowotnej za pierwsze półrocze
16.08.2010 11:09 LIII/289/2010 w sprawie trybu prac nad projektem Budżetu Gminy Miłkowice
16.08.2010 10:55 LIII/288/2010 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2010
23.08.2010 15:39 LIII/287/2010 w sprawie uchwalenia zmian do „Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Miłkowice na lata 2007-2013”
16.08.2010 09:54 LIII/286/2010 w sprawie dopłaty do cen za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków dla odbiorców usług zaliczanych do grupy taryfowej „Gospodarstwa domowe” w Gminie Miłkowice
02.07.2010 13:23 LII/285/2010 w sprawie przyjęcia Programu i zasad udzielania pomocy osobom zagrożonym eksmisją

1 2 3 4 5 6 następna