Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
07.12.2018 13:31 II/16/2018 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019- 2023
28.11.2018 15:02 II/15/2018 w sprawie: przyjęcia programu osłonowego Gminy Miłkowice "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
28.11.2018 14:11 II/14/ 2018 w sprawie upoważnienia wiceprzewodniczących Rady Gminy Miłkowice
28.11.2018 14:13 II/13/2018 w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet oraz należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Gminy Miłkowice
28.11.2018 15:00 II/12/2018 w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Miłkowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019."
07.12.2018 13:30 II/11/2018 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok
07.12.2018 13:28 II/10/2018 w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie gminy Miłkowice
28.11.2018 14:57 II/9/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2018
23.11.2018 13:26 I/8/2018 w sprawie wyboru składu osobowego członków Komisji Ładu i Porządku Publicznego Rady Gminy Miłkowice
23.11.2018 13:23 I/7/2018 w sprawie wyboru składu osobowego członków Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Gminy Miłkowice
23.11.2018 13:20 I/6/2018 w sprawie wyboru składu osobowego członków Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Miłkowice
23.11.2018 13:16 I/5/2018 w sprawie wyboru składu osobowego członków Komisji Inwestycji, Gospodarowania Mieniem Komunalnym oraz Gospodarki Przestrzennej Rady Gminy Miłkowice
23.11.2018 13:04 I/4/2018 w sprawie wyboru składu osobowego członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Miłkowice
23.11.2018 13:00 I/3/2018 w sprawie wyboru składu osobowego członków Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Miłkowice
23.11.2018 12:55 I/2/2018 w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Gminy Miłkowic
23.11.2018 12:45 I/1/2018 w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Gminy Miłkowice.