Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
30.10.2019 14:36 XII/71/2019 w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Legnicy i Sądu Rejonowego w Legnicy na kadencję 2020-2023
30.10.2019 14:34 XII/70/2019 w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych
06.11.2019 15:11 XII/69/2019 w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Miłkowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020."
06.11.2019 15:13 XII/68/2019 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok
07.11.2019 08:41 XII/67/2019 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłkowice na lata 2019-2032
07.11.2019 09:43 XII/66/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2019
21.10.2019 09:24 XI/65/2019 w sprawie emisji obligacji
21.10.2019 09:07 XI/64/2019 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłkowice na lata 2019-2032
21.10.2019 09:04 XI/63/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2019
04.10.2019 10:53 XI/62/2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miłkowice
04.10.2019 10:55 XI/61/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu przyznawania dodatków oraz innych składników wynagradzania nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez gminę Miłkowice
04.10.2019 10:51 XI/60/2019 w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Miłkowice
21.10.2019 08:59 XI/59/2019 w sprawie zatwierdzenia regulaminu rady społecznej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Miłkowicach
04.10.2019 10:50 XI/58/2019 w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników
29.07.2019 11:55 X/57/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2019
29.07.2019 12:52 X/56/2019 w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w Legnicy
18.07.2019 14:39 IX/55/2019 w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorsko-restauratorskie przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
18.07.2019 14:37 IX/54/2019 w sprawie powołania Rady Społecznej przy Gminnego Ośrodka Zdrowia w Miłkowicach
03.07.2019 15:02 IX/53/2019 w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Miłkowice
08.07.2019 14:12 IX/52/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2019
24.06.2019 09:50 VIII/51/2019 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Miłkowice za rok 2018
24.06.2019 09:48 VIII/50/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2018
24.06.2019 09:46 VIII/49/2019 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Miłkowice wotum zaufania za 2018 rok
24.06.2019 09:56 VIII/48/2019 w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
24.06.2019 09:51 VIII/47/2019 w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Rzeszotary
26.06.2019 12:37 VIII/46/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2019
24.06.2019 13:28 VIII/45/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnego Ośrodka Zdrowia w Miłkowicach za rok 2018
22.05.2019 12:21 VII/44/2019 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę, na okres 29 lat oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomosci gruntowej stanowiącejwłasność Gminy Miłkowice
22.05.2019 08:00 VII/43/2019 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021
28.05.2019 11:23 VII/42/2019 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłkowice na lata 2019-2032

1 2 3 następna