Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
04.10.2019 10:53 XI/62/2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miłkowice
04.10.2019 10:55 XI/61/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu przyznawania dodatków oraz innych składników wynagradzania nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez gminę Miłkowice
04.10.2019 10:51 XI/60/2019 w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Miłkowice
04.10.2019 10:50 XI/58/2019 w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników
29.07.2019 11:55 X/57/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2019
29.07.2019 12:52 X/56/2019 w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w Legnicy
18.07.2019 14:39 IX/55/2019 w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorsko-restauratorskie przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
18.07.2019 14:37 IX/54/2019 w sprawie powołania Rady Społecznej przy Gminnego Ośrodka Zdrowia w Miłkowicach
03.07.2019 15:02 IX/53/2019 w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Miłkowice
08.07.2019 14:12 IX/52/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2019
24.06.2019 09:50 VIII/51/2019 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Miłkowice za rok 2018
24.06.2019 09:48 VIII/50/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2018
24.06.2019 09:46 VIII/49/2019 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Miłkowice wotum zaufania za 2018 rok
24.06.2019 09:56 VIII/48/2019 w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
24.06.2019 09:51 VIII/47/2019 w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Rzeszotary
26.06.2019 12:37 VIII/46/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2019
24.06.2019 13:28 VIII/45/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnego Ośrodka Zdrowia w Miłkowicach za rok 2018
22.05.2019 12:21 VII/44/2019 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę, na okres 29 lat oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomosci gruntowej stanowiącejwłasność Gminy Miłkowice
22.05.2019 08:00 VII/43/2019 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021
28.05.2019 11:23 VII/42/2019 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłkowice na lata 2019-2032
28.05.2019 11:04 VII/41/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2019
17.04.2019 14:52 VI/40/2019 w sprawie zasad przyznawania diet dla sołtysów
10.04.2019 13:00 VI/39/2019 w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Siedliska
10.04.2019 12:59 VI/38/2019 w sprawie ustalenia planu sieci i określenia granicy obwodów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miłkowice
16.04.2019 16:14 VI/37/2019 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłkowice na lata 2019-2032
16.04.2019 16:11 VI/36/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2019
21.03.2019 08:53 V/35/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
21.03.2019 08:51 V/34/2019 w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
21.03.2019 08:50 V/33/2019 w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
21.03.2019 08:41 V/32/2019 w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miłkowice

1 2 3 następna