Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
09.10.2018 15:21 119/2018 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Miłkowice w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miłkowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019
04.10.2018 11:53 116/2018 w sprawie ustalenia przerw w funkcjonowaniu oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miłkowice na rok szkolny 2018/2019
11.10.2018 14:14 115/2018 z dnia 28 września 2018r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2018
01.10.2018 12:02 113/2018 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia oceny stanu technicznego oraz likwidacji środków trwałych stanowiących własność Gminy Miłkowice
01.10.2018 15:03 112/2018 w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie wyłącznie w formie elektronicznej dzienników lekcyjnych oddziałów oraz innych dzienników w Szkole Podstawowej w Miłkowicach
25.09.2018 16:03 109/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2018
07.09.2018 12:08 106/2018 w sprawie powołania komisji odbiorowej
07.09.2018 12:53 105/2018 w sprawie określenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem budżetu gminy Miłkowice na 2019 rok
07.09.2018 12:07 104/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2018
07.09.2018 12:06 103/2018 w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie wyłącznie w formie elektronicznej dzienników lekcyjnych oddziałów oraz innych dzienników w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Rzeszotarach.
31.08.2018 13:55 102/2018 w sprawie zwołania zebrań wiejskich sołectw gminy Miłkowice w celu wyboru sołtysa i rad sołeckich
30.08.2018 12:46 101/2018 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miłkowice, przebiegu wykonania planów finansowych samorządowej instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2018 roku
30.08.2018 12:20 100/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2018
04.10.2018 11:50 95/2018 w sprawie : powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego pn: Budowa punktu bibliotecznego z salami animacji kulturalnej w miejscowości Rzeszotary: I etap – budowa punktu bibliotecznego.
14.08.2018 15:50 94/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2018
25.09.2018 16:00 92/2018 w sprawie powołania komisji odbiorowej
25.09.2018 15:58 88/2018 w sprawie powołania komisji odbiorowej
20.07.2018 14:37 86/2018 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości komunalnej położonej w miejscowości Miłkowice
20.07.2018 14:36 85/2018 w sprawie zbycia nieruchomości komunalnych położonych w miejscowościach Rzeszotary i Siedliska w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
20.07.2018 14:32 84/2018 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości komunalnych
16.07.2018 14:34 83/2018 w sprawie określenia zasad ustalania opłat z tytułu użytkowania, dzierżawy, najmu lub udostępniania nieruchomości na podstawie innych tytułów prawnych stanowiących własność Gminy Miłkowice
19.07.2018 10:05 82/2018 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego oraz ustalenia wynagrodzenia dla ekspertów
13.07.2018 13:44 81/2018 w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłkowicach do prowadzenia postępowań w sprawach, o świadczenia z programu „Dobry start”, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć oraz przekazywania informacji, o której mowa w § 10 ust. 6 programu „Dobry start”
13.07.2018 13:42 80/2018 w sprawie upoważnienia Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłkowicach do prowadzenia postępowań w sprawach, o świadczenia z programu „Dobry start”, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji, oraz przekazywania informacji, o której mowa w § 10 ust. 6 programu „Dobry start”
13.07.2018 13:40 79/2018 w sprawie wprowadzenia instrukcji gospodarowania środkami ochrony indywidualnej oraz odzieżą i obuwiem roboczym i należności pracowniczych zwiazanych z warunkami pracy
19.07.2018 10:51 78/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2018
10.07.2018 15:57 77/2018 w sprawie określenia wysokości funduszu sołeckiego na rok 2019
19.07.2018 10:07 76/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2018
24.07.2018 13:57 74/2018 w sprawie : powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego pn: „Remont chodnika przy ul. Proletariackiej w Miłkowicach”
28.06.2018 09:58 73/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2018

1 2 3 4 następna