Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
21.06.2017 08:20 72/2017 w sprawie powołania komisji odbiorowej
20.06.2017 15:24 71/2017 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
20.06.2017 09:18 70/2017 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości komunalnej
07.06.2017 14:00 69/2017 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Miłkowice w zamian za dzień świąteczny przypadający 11 listopada 2017r.
01.06.2017 15:15 66/2017 w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa wsi Gniewomirowice
06.06.2017 16:05 65/2017 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Rzeszotarach
25.05.2017 14:25 61/2017 w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa wsi Gniewomirowice
01.06.2017 15:13 60/2017 w sprawie wprowadzenia Bezpłatnego Systemu Powiadamiania SMS.
25.05.2017 14:23 59/2017 zmieniające Zarządzenie Nr 3/2016 Wójta Gminy Miłkowice z dnia 8 stycznia 2016r. w sprawie zasad prowadzenia rozliczeń podatku od towarów i usług oraz sporządzania deklaracji VAT-7 przez Gminę Miłkowice
15.05.2017 11:03 51/2017 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości komunalnej
05.06.2017 15:13 50/2017 w sprawie : powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego pn: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miłkowice. Zadanie jest dofinansowane w ramach Programu Priorytetowego NFOŚ i GW pt." SYSTEM- wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚ i GW. Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest.
02.05.2017 08:29 49/2017 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości komunalnej
05.05.2017 13:24 48/2017 w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa wsi Gniewomirowice
28.04.2017 14:54 45/2017 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
21.04.2017 11:18 44/2017 w sprawie określenia zasad ustalania opłat z tytułu użytkowania, dzierżawy, najmu lub udostępniania nieruchomości na podstawie innych tytułów prawnych stanowiących własność Gminy Miłkowice
12.04.2017 08:51 41/2017 w sprawie szczegółowych zasad i warunków realizacji prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miłkowice.
12.04.2017 08:48 40/2017 w sprawie regulaminu trybu pracy komisji konkursowej powołanej w celu rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Rzeszotarach
12.04.2017 08:47 39/2017 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Rzeszotarach
12.04.2017 08:45 38/2017 w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miłkowice oraz do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miłkowice na rok szkolny 2017/2018
14.04.2017 09:25 37/2017 w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej
03.04.2017 11:45 34/2017 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Miłkowice na lata 2017-2024
05.04.2017 13:47 32/2017 w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miłkowice wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz z wykonania planów finansowych samorządowej instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2016 rok
24.03.2017 13:36 29/2017 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Rzeszotarach
24.03.2017 08:37 28/2017 w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości na własność Gminy Miłkowice
28.03.2017 10:26 27/2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2017
03.04.2017 11:43 26/2017 w sprawie : powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego pn: Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Miłkowicach
08.03.2017 10:19 25/2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2017
03.04.2017 11:40 24/2017 w sprawie : powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego pn: Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Miłkowicach
02.03.2017 10:45 23/2017 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do zamiany
02.03.2017 10:39 22/2017 zmieniające Zarządzenie nr 3/2017 Wójta Gminy Miłkowice z dnia 11 stycznia 2017r. w sprawie określenia zasad ustalania opłat z tytułu użytkowania, dzierżawy, najmu lub udostępniania nieruchomości na podstawie innych tytułów prawnych stanowiących własność Gminy Miłkowice

1 2 następna