Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
30.11.2017 11:22 II/115/2017 Uchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Miłkowice sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy Miłkowice za 2016 rok
05.04.2017 13:51 32/2017 Zarządzenie w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miłkowice wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz z wykonania planów finansowych samorządowej instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2016 rok
28.03.2017 10:19 Sprawozdanie Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016
14.11.2016 09:17 Sprawozdanie Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2016
06.10.2016 12:25 II/238/2016 Uchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Miłkowice informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miłkowice za I półrocze 2016r.
08.09.2016 10:40 XVII/145/2015 Uchwała w sprawie Budżetu Gminy Miłkowice na rok 2016
08.09.2016 10:36 75/2016 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miłkowice, przebiegu wykonania planów finansowych samorządowej instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2016 roku
01.08.2016 10:47 Sprawozdanie Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2016
27.04.2016 12:09 Sprawozdanie Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2016
11.02.2016 15:19 II/54/2016 w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Miłkowice
31.12.2015 10:10 II/380/2015 Uchwała RIO w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miłkowice przedstawionym wraz z projektem uchwały budżetowej na 2016 rok
31.12.2015 10:07 II/379/2015 Uchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Miłkowice projekcie uchwały budżetowej Gminy Miłkowice na rok 2016