Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
08.11.2017 14:37 XXXIX/311/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na Gminny Ośrodek Zdrowia w Miłkowicach
15.11.2017 15:22 XXXIX/310/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz tryb ich pobierania.
15.11.2017 15:22 XXXIX/309/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania i trybu przyznawania stypendiów dla uzdolnionych uczniów.
08.11.2017 14:36 XXXIX/308/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Rzeszotarach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Rzeszotarach
08.11.2017 14:35 XXXIX/307/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Szkolno – Gimnazjalnego Zespołu Szkół w Miłkowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. II Armii Wojska Polskiego w Miłkowicach
15.11.2017 15:27 XXXIX/306/2017 w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Miłkowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018."
08.11.2017 14:34 XXXIX/304/2017 zmieniającą uchwałę w sprawie jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach na rok 2017
08.11.2017 14:30 XXXIX/303/2017 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłkowice na lata 2017-2029
08.11.2017 14:26 XXXIX/302/2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2017
15.11.2017 15:20 XXXIX/301/2017 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok
15.11.2017 15:17 XXXIX/300/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
15.11.2017 15:05 XXXIX/299/2017 w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Miłkowice
14.11.2017 16:02 XXXIX/298/2017 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębach wsi Ulesie i Lipce, gmina Miłkowice (MPZP Ulesie-Lipce)
03.10.2017 16:06 XXXVIII/297/2017 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej na zadanie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gniewomirowice”
03.10.2017 16:04 XXXVIII/296/2017 w sprawie wyrażenia woli zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego realizacji zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Miłkowice przez Gminę Złotoryja
03.10.2017 16:04 XXXVIII/295/2017 w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Miłkowice w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
03.10.2017 16:03 XXXVIII/294/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
03.10.2017 16:02 XXXVIII/293/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miłkowice
03.10.2017 16:01 XXXVIII/292/2017 zmieniającą uchwałę w sprawie jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach na rok 2017
03.10.2017 15:58 XXXVIII/291/2017 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłkowice na lata 2017-2029
03.10.2017 15:56 XXXVIII/290/2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2017
03.10.2017 15:55 XXXVIII/289/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia gminnych jednostek budżetowych, które gromadzą dochody określone w uchwale na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania
03.10.2017 15:54 XXXVIII/288/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie statutu gminy Miłkowice
03.10.2017 15:53 XXXVIII/287/2017 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczyciela oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej prowadzącego zajęcia w grupie mieszanej dzieci sześcioletnich oraz dzieci innych grup wiekowych
03.10.2017 15:51 XXXVIII/286/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć szkolnych nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz tygodniowym wymiarze godzin dla pedagogów, logopedów, psychologów, doradców zawodowych
03.08.2017 12:41 XXXVII/285/2017 w sprawie zmiany nazw ulic położonych w miejscowości Miłkowice
10.10.2017 15:29 XXXVII/283/2017 w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Dobrzejów w Gminie Miłkowice
03.08.2017 12:39 XXXVII/282/2017 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczyciela oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej prowadzącego zajęcia w grupie mieszanej dzieci sześcioletnich oraz dzieci innych grup wiekowych
03.08.2017 12:37 XXXVII/281/2017 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłkowice na lata 2017-2029
09.08.2017 10:27 XXXVII/280/2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2017

1 2 3 4 5 6 następna