Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
20.06.2017 15:22 XXXIV/264/2017 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Miłkowice
20.06.2017 15:20 XXXIV/263/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miłkowice za rok 2016 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miłkowice za rok 2016
25.05.2017 14:33 XXXIII/259/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia inkasentów podatków i opłat lokalnych oraz wynagrodzenia za inkaso
25.05.2017 14:31 XXXIII/258/2017 w sprawie udzielania na obszarze Gminy Miłkowice zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną
25.05.2017 14:28 XXXIII/257/2017 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłkowice na lata 2017-2029
12.04.2017 08:56 XXXII/253/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Gminnego Ośrodka Zdrowia w Miłkowicach
12.04.2017 08:54 XXXII/252/2017 w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Miłkowice instrumentem płatniczym
06.04.2017 09:23 XXXI/250/2017 w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miłkowice.
06.04.2017 09:22 XXXI/249/2017 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
06.04.2017 10:08 XXXI/245/2017 w sprawie udzielenia dotacji celowej Gminnemu Ośrodkowi Zdrowia w Miłkowicach na realizację zadania publicznego: "Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkomanii w roku 2017"
05.04.2017 13:39 XXXI/244/2017 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłkowice na lata 2017-2029
05.04.2017 13:32 XXXI/243/2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2017
24.02.2017 11:25 XXX/241/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miłkowice
24.02.2017 11:22 XXX/240/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczanie przez właścicieli nieruchomości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
24.02.2017 11:19 XXX/239/2017 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
24.02.2017 11:18 XXX/238/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania, rozliczania oraz kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji, udzielonych niepublicznym przedszkolom i niepublicznym innym formom wychowania przedszkolnego, działającym na terenie Gminy Miłkowice
15.03.2017 11:36 XXX/237/2017 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę, na okres 10 lat oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miłkowice
28.02.2017 15:55 XXX/236/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miłkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017
24.02.2017 11:16 XXX/235/2017 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017
07.03.2017 08:40 XXX/234/2017 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłkowice na lata 2017-2029
07.03.2017 08:36 XXX/233/2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2017
24.02.2017 11:15 XXX/232/2017 w sprawie planu pracy Rady Gminy Miłkowice i komisji stałych Rady Gminy Miłkowice na rok 2017
03.01.2017 14:29 XXIX/231/2016 w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach na rok 2017
03.01.2017 14:28 XXIX/230/2016 w sprawie dopłat do cen wody i odprowadzanych ścieków wynikających z taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
03.01.2017 14:14 XXIX/229/2016 w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miłkowice na lata 2017-2029
03.01.2017 14:12 XXIX/228/2016 w sprawie Budżetu Gminy Miłkowice na rok 2017
29.12.2016 14:27 XXVIII/227/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu przyznawania dodatków oraz innych składników wynagradzania nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez gminę Miłkowice
29.12.2016 14:24 XXVIII/226/2016 w sprawie ustalenia trybu udzielania, rozliczania oraz kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji, udzielonych niepublicznym przedszkolom i niepublicznym innym formom wychowania przedszkolnego, działającym na terenie Gminy Miłkowice
07.03.2017 10:28 XXVIII/225/2016 w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostkom organizacyjnym Gminy Miłkowice
30.11.2016 08:32 XXVII/223//2016 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

1 2 3 4 5 6 następna