Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
27.03.2018 15:56 XLV/349/2018 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej Gminnemu Ośrodkowi Zdrowia w Miłkowicach na realizację zadania publicznego: „Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkomanii w roku 2018”
27.03.2018 15:55 XLV/347/2018 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2018- 2022
11.04.2018 13:42 XLV/346/2018 w sprawie podziału Gminy Miłkowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
11.04.2018 13:40 XLV/345/2018 w sprawie podziału Gminy Miłkowice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
27.03.2018 15:54 XLV/344/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach na rok 2018
27.03.2018 15:51 XLV/343/2018 w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miłkowice na lata 2018-2029
27.03.2018 15:43 XLV/342/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2018
28.02.2018 15:31 XLIV/341/2018 w sprawie ustalenia trybu udzielania, rozliczania oraz kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji, udzielonych niepublicznym przedszkolom i niepublicznym innym formom wychowania przedszkolnego, działającym na terenie Gminy Miłkowice
28.02.2018 15:30 XLIV/340/2018 w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych przez samorządowe jednostki budżetowe działające na podstawie prawa oświatowego
28.02.2018 15:30 XLIV/339/2018 w sprawie: udzielenia dotacji celowej Gminnemu Ośrodkowi Zdrowia w Miłkowicach na realizację zadania publicznego: „Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkomanii w roku 2018”
28.02.2018 15:29 XLIV/338/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej na zadanie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej: Etap I w miejscowości Ulesie”
28.02.2018 15:26 XLIV/337/2018 w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miłkowice na lata 2018-2029
28.02.2018 15:25 XLIV/336/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2018
31.01.2018 14:34 XLIII/335/2018 w sprawie wyznaczenia inkasenta opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wynagrodzenia za inkaso
31.01.2018 14:32 XLIII/334/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny
31.01.2018 14:29 XLIII/333/2018 w sprawie zmian w prognozie finansowej Gminy Miłkowice na lata 2018-2029
31.01.2018 14:27 XLIII/332/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2018
31.01.2018 14:26 XLIII/331/2018 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miłkowice na rok 2018
18.01.2018 11:33 XLII/328/2017 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej na zadanie pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej: Etap I w miejscowości Ulesie"
18.01.2018 11:31 XLII/327/2017 w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach na rok 2018
18.01.2018 11:30 XLII/326/2017 w sprawie dopłat do cen wody i odprowadzanych ścieków wynikających z taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
18.01.2018 11:21 XLII/325/2017 w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miłkowice na lata 2018-2029
17.01.2018 13:03 XLII/324/2017 w sprawie Budżetu Gminy Miłkowice na rok 2018
18.01.2018 11:14 XLII/323/2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2017
04.01.2018 12:13 XLII/322/2017 w sprawie nadania nazwy ulicom położonym w miejscowości Grzymalin
04.01.2018 12:11 XLII/321/2017 w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Rzeszotary
02.01.2018 15:38 XLII/320/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Miłkowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018."
14.12.2017 09:29 XLI/319/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
14.12.2017 09:27 XLI/318/2017 w sprawie wyznaczenia inkasenta opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wynagrodzenia za inkaso
14.12.2017 09:26 XLI/317/2017 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

1 2 3 4 5 6 następna