Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
05.03.2015 12:27 KWARTALNE SPRAWOZDANIA O NADWYŻCE / DEFICYCIE - Rb-NDS
16.10.2013 13:42 II/230/2013 Uchwała w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miłkowice za I półrocze 2013 r.
29.05.2013 13:34 Wykaz sporządzony zgodnie z zapisem art.37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r, o finansach publicznych za rok 2012
08.05.2013 12:13 27/2013 w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miłkowice wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2012 rok
08.05.2013 12:06 II/128/2013 Uchwała RIO we Wrocławiu w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Miłkowice sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Miłkowice
12.03.2013 15:15 II/43/2013 w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Miłkowice przedstawionej w uchwale Nr XXVII/167/2012 Rady Gminy Miłkowice....
12.03.2013 15:10 II/42/2013 uchwała w sprawie opinii o możliwości sfinasowania deficytu Gminy Miłkowice przedstawionego w uchwale Nr XXVII/168/2012 Rady Gminy Miłkowice z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie Budżetu Gminy Miłkowice na rok 2013
02.01.2013 12:13 XXVII/167/2012 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłkowice na lata 2013-2025
31.12.2012 12:56 XXVII/168/2012 w sprawie Budżetu Gminy Miłkowice na rok 2013
31.12.2012 12:53 II/345/2012 Uchwała RIO we Wrocławiu w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miłkowice przedstawionym wraz z projektem uchwały budżetowej Gminy Miłkowice na 2013 rok.
31.12.2012 12:50 II/344/2012 Uchwała RIO we Wrocławiu w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Miłkowice przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Miłkowice na 2013 rok
31.12.2012 12:46 II/343/2012 Uchwała RIO we Wrocławiu w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy projekcie uchwały budżetowej Gminy Miłkowice na 2013 rok
30.11.2012 14:18 83/2012 w sprawie projektu Uchwały Budżetowej Gminy Miłkowice na rok 2013
30.11.2012 14:15 82/2012 w sprawie projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłkowice na lata 2013-2025
30.11.2012 14:14 56/2012 w sprawie określenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem budżetu gminy Miłkowice na 2013 rok