Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
08.10.2019 15:47 90/2019 w sprawie gminnej ewidencji zabytków Gminy Miłkowice w formie zbioru kart adresowych
08.10.2019 15:28 89/2019 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Miłkowice w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miłkowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.
04.10.2019 11:51 88/2019 w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniajacych do Rady Sołeckiej sołectwa Gniewomirowice
19.09.2019 13:27 85/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2019
16.09.2019 14:36 84/2019 w sprawie powołania komisji odbiorowej
13.09.2019 12:02 83/2019 w sprawie sprzedaży samochodu specjalnego pożarniczego
12.09.2019 14:53 82/2019 w sprawie ustalenia przerw w funkcjonowaniu oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miłkowice na rok szkolny 2019/2020.
04.09.2019 14:52 76/2019 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miłkowice, przebiegu wykonania planów finansowych samorządowej instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2019 roku
04.09.2019 14:50 75/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2019
04.09.2019 14:48 74/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2019
20.08.2019 14:48 73/2019 w sprawie wprowadzenia „Polityki Ochrony Danych Osobowych” służących do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Miłkowice.
12.08.2019 13:31 71/2019 w sprawie sprzedaży samochodu specjalnego pożarniczego
12.08.2019 10:01 70/2019 w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłkowicach do prowadzenia postępowań w sprawach, o świadczenia z programu „Dobry start”, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć oraz przekazywania informacji, o której mowa w § 10 ust. 6 programu „Dobry start”
06.08.2019 15:27 68/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2019
29.07.2019 13:04 67/2019 w sprawie szczegołowych zasad szkolenia pracownikow Urzędu Gminy Miłkowicach w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej
06.08.2019 15:25 65/2019 w sprawie określenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem budżetu gminy Miłkowice na 2020 rok
07.08.2019 09:04 64/2019 w sprawie określenia wysokości funduszu sołeckiego na rok 2020
06.08.2019 15:23 63/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2019
04.07.2019 10:52 61/2019 w sprawie szczegółowych zasad i warunków realizacji prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miłkowice
07.08.2019 08:46 60/2019 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłkowice na lata 2019-2032
07.08.2019 08:43 59/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2019
26.06.2019 12:41 58/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2019
27.06.2019 14:28 57/2019 w sprawie zbycia nieruchomości komunalnej w drodze przetargu ustnego nieograniczonego położonej w miejscowości Miłkowice stanowiącej lokal mieszkalny nr 3 położony przy ul. Wojska Polskiego 83B
05.06.2019 11:14 54/2019 zmieniające zarządzenie w sprawie prowadzenia ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera w Urzędzie Gminy Miłkowice
05.06.2019 11:15 53/2019 w sprawie powołania komisji odbiorowej
31.05.2019 12:47 51/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2019
27.06.2019 14:19 50/2019 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości komunalnej
28.05.2019 11:11 49/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2019
22.05.2019 10:58 48/2019 w sprawie powołania komisji do zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej
13.05.2019 14:39 46/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2019

1 2 3 następna