Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
03.04.2015 12:22 RGP.IV.6733.2.2015 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego "Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE De90 i De63 mm oraz przyłącza PE De25 mm realizowanej na potrzeby budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego w Ulesiu, gmina Miłkowice."
25.02.2015 14:23 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego „Przebudowa (modernizacja) linii napowietrznej SN L-961 wraz z odgałęzieniami na odcinku od odłącznika nr 504 do R-961-3 Raszowa Mała na terenie gmin Legnica i Miłkowice”
14.10.2014 13:42 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego MPZP LIPCE II oraz MPZP GŁUCHOWICE
30.09.2014 13:50 RGP.IV.6733.4.2014 Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: "Budowie linii oświetlenia drogi gminnej w miejscowości Bobrów"
09.09.2014 12:34 RGP.IV.6733.3.2014 Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „Budowie linii oświetlenia drogi gminnej w miejscowości Gniewomirowice”
26.08.2014 09:36 RGP.IV.6733.3.2014 Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego „Budowa linii oświetlenia drogi gminnej w miejscowości Gniewomirowice”
12.08.2014 14:15 RGP.IV.6733.4.2014 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego "Budowa linii oświetlenia drogi gminnej w miejscowości Bobrów"
10.07.2014 13:37 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębach wsi Rzeszotary i Dobrzejów, gmina Miłkowice
03.07.2014 14:30 RGP.IV.6733.3.2014 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego „Budowa linii oświetlenia drogi gminnej w miejscowości Gniewomirowice”
14.05.2014 13:39 RGP.VII.6733.1.2014 Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla następującego przedsięwzięcia inwestycyjnego: "Budowa sieci gazowej ś/c PE 63 w Lipcach"
24.01.2014 10:43 Ogłoszenie o wyłożeniu projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
18.12.2013 15:13 Lista nieuwzględnionych uwag z III wyłożenia do wglądu publicznego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miłkowice
19.11.2013 14:27 Ogłoszenie Wójta Gminy Miłkowice o przystąpieniu do sporządzenia: - zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Głuchowice (MPZP GŁUCHOWICE), - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie miejscowości Lipce (MPZP LIPCE II)
19.11.2013 10:51 Obwieszczenie Wójta Gminy Miłkowice w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Kochlice (MPZP Kochlice)
09.10.2013 15:44 Zawiadomienie o wydaniu decyzji nr 1/2013 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „Budowie kotłowni węglowej wraz z przyłączeniem do istniejącej instalacji centralnego ogrzewania w budynku wiejskiej świetlicy środowiskowej w Gniewomirowicach”
07.10.2013 13:10 IF-AB.7820.20.2013.ES2 Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: "Budowa drogi S-3 Nowa Sól - Legnica (A4) odcinek 4: km 58+974 - 79+164"
01.10.2013 10:21 Ogłoszenie Wójta Gminy Miłkowice o powtórnym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miłkowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
06.08.2013 12:12 GPO.IV.6733.1.2013 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego „Budowa kotłowni węglowej wraz z przyłączeniem do istniejącej instalacji centralnego ogrzewania w budynku wiejskiej świetlicy środowiskowej w Gniewomirowicach”
03.07.2013 15:08 Powtórne wyłożenie do wglądu publicznego projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miłkowice
21.06.2013 14:58 Ogłoszenie Wójta Gminy Miłkowice o powtórnym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miłkowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
14.05.2013 14:27 IF-PP.747.11.2013.GM2 Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji Nr I-Ps-5/13 z dnia 26 kwietnia 2013r. o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla inwestycji: Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej - Linia optotelekomunikacyjna RS_11 w relacji WD_Miłkwoice - WD_Chojnów
07.05.2013 15:23 IF-PP-747.11.2013-GM2 Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego o wydaniu decyzji, zmieniającej decyzję o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania pn.: "Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej - Linia optotelekomunikacyjna RS_11 w relacji: WD_Miłkowice - WD_Chojnów"
26.03.2013 11:50 IF-PP-747.11.2013-GM2 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego, w sprawie zmiany decyzji Wojewody Dolnośląskiego o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania pn.: "Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej - Linia optotelekomunikacyjna RS_11 w relacji: WD_Miłkowice - WD_Chojnów", w zakresie dotyczącym przebiegu inwestycji.
22.03.2013 14:28 Ogłoszenie Wójta Gminy Miłkowice o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miłkowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
28.02.2013 13:45 Ogłoszenie Wójta Gminy Miłkowice o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębach Gniewomirowice i Lipce – MPZP OSIEDLE POŁUDNIOWE
02.01.2013 15:01 PIK.V.6733.7.2012 Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: „Budowie słupowej stacji transformatorowej wraz z dowiązaniem linii średniego i niskiego napięcia w miejscowości Ulesie."
19.12.2012 09:40 Informacja o wyłożeniu do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla gminy Miłkowice
30.10.2012 12:22 PIK.V.6733.7.2012 Obwieszczenie Wójta Gminy Miłkowice o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla następującego przedsięwzięcia inwestycyjnego: „Budowa słupowej stacji transformatorowej wraz z dowiązaniem linii średniego i niskiego napięcia.”
30.10.2012 12:20 PIK.V.6733.6.2012 Obwieszczenie Wójta Gminy Miłkowice dot. inwestycji celu publicznego polegającej na „Budowie oświetlenia ulicznego w miejscowości Gniewomirowice.”
30.10.2012 12:16 PIK.V.6733.5.2012 Obwieszczenie Wójta Gminy Miłkowice dot. inwestycji celu publicznego polegającej na „Budowie oświetlenia ulicznego w miejscowości Bobrów.”

poprzednia 1 2 3 4 5 6 następna