Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
28.06.2018 10:00 23/2018 w sprawie : powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego pn: Przebudowa drogi gminnej nr 104472D Ulesie – Gniewomirowice.
27.03.2018 15:34 22/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2018
27.03.2018 15:32 21/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2018
06.04.2018 08:57 20/2018 w sprawie nabycia do zasobu gminnego nieruchomości położonej w obrębie Miłkowice oznaczonej numerem ewidencyjnym 398/2
06.04.2018 08:55 19/2018 w sprawie przekształcenia lokalu komunalnego z mieszkaniowego zasobu Gminy Miłkowice na lokal socjalny
06.04.2018 08:34 18/2018 w sprawie przekształcenia lokalu socjalnego z mieszkaniowego zasobu Gminy Miłkowice na lokal komunalny
28.02.2018 15:23 17/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2018
28.02.2018 15:23 16/2018 w sprawie powołania komisji konkursowej dla oceny i wyboru ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz regulaminu jej pracy
02.03.2018 15:13 15/2018 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia oceny stanu technicznego oraz likwidacji pozostałych środków trwałych stanowiących własność Gminy Miłkowice
05.02.2018 15:10 14/2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2018 roku
01.02.2018 13:38 13/2018 w sprawie wykonania uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania z budżetu Gminy Miłkowice dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
31.01.2018 14:35 12/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2018
24.01.2018 15:21 11/2018 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Miłkowicach
25.01.2018 15:36 10/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2018
24.01.2018 15:20 9/2018 w sprawie powołania komisji do zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej
25.01.2018 10:42 8/2018 w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miłkowice oraz do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miłkowice na rok szkolny 2018/2019
25.01.2018 10:41 7/2018 w sprawie ustalenia przerw w funkcjonowaniu oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miłkowice na rok szkolny 2017/2018
09.03.2018 14:39 6/2018 w sprawie powołania komisji odbiorowej
11.01.2018 14:06 5/2018 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości komunalnej
05.01.2018 11:31 4/2018 w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości komunalnych
16.01.2018 15:20 3/2018 w sprawie wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2018 roku
11.01.2018 14:03 2/2018 w sprawie zbycia nieruchomości komunalnych
04.01.2018 09:31 1/2018 w sprawie nabycia do zasobu gminnego nieruchomości połozonej w obrębie Rzeszotary oznaczonej numerem ewidencyjnym 576/1

poprzednia 1 2 3 4 5