Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
20.07.2018 14:36 85/2018 w sprawie zbycia nieruchomości komunalnych położonych w miejscowościach Rzeszotary i Siedliska w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
20.07.2018 14:32 84/2018 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości komunalnych
16.07.2018 14:34 83/2018 w sprawie określenia zasad ustalania opłat z tytułu użytkowania, dzierżawy, najmu lub udostępniania nieruchomości na podstawie innych tytułów prawnych stanowiących własność Gminy Miłkowice
19.07.2018 10:05 82/2018 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego oraz ustalenia wynagrodzenia dla ekspertów
13.07.2018 13:44 81/2018 w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłkowicach do prowadzenia postępowań w sprawach, o świadczenia z programu „Dobry start”, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć oraz przekazywania informacji, o której mowa w § 10 ust. 6 programu „Dobry start”
13.07.2018 13:42 80/2018 w sprawie upoważnienia Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłkowicach do prowadzenia postępowań w sprawach, o świadczenia z programu „Dobry start”, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji, oraz przekazywania informacji, o której mowa w § 10 ust. 6 programu „Dobry start”
13.07.2018 13:40 79/2018 w sprawie wprowadzenia instrukcji gospodarowania środkami ochrony indywidualnej oraz odzieżą i obuwiem roboczym i należności pracowniczych zwiazanych z warunkami pracy
19.07.2018 10:51 78/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2018
10.07.2018 15:57 77/2018 w sprawie określenia wysokości funduszu sołeckiego na rok 2019
19.07.2018 10:07 76/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2018
28.06.2018 12:09 75/2018 w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa
24.07.2018 13:57 74/2018 w sprawie : powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego pn: „Remont chodnika przy ul. Proletariackiej w Miłkowicach”
28.06.2018 09:58 73/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2018
25.06.2018 13:10 72/2018 zmieniające Zarządzenie nr 67/2017 z dnia 31 maja 2017 roku
28.06.2018 14:32 71/2018 w sprawie : powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego pn: Budowa punktu bibliotecznego z salami animacji kulturalnej w miejscowości Rzeszotary : I etap – budowa punktu bibliotecznego
04.07.2018 14:37 70/2018 w sprawie utworzenia i zasad działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).
21.06.2018 11:59 69/2018 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości komunalnych
21.06.2018 11:50 68/2018 w sprawie oddania w dzierżawę i użyczenie nieruchomości komunalnych
29.06.2018 14:31 67/2018 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy Miłkowice
29.06.2018 14:29 66/2018 w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla Projektu „Budowa punktu bibliotecznego z salami animacji kulturalnej w miejscowości Rzeszotary: I Etap – budowa punktu bibliotecznego” realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego realizowanego w ramach poddziałania 19.2. Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
23.07.2018 14:04 65/2018 w sprawie powołania komisji likwidacyjnej do przeprowadzenia likwidacji środków trwałych oraz pozostałych środków trwałych stanowiących własność gminy Miłkowice
24.07.2018 13:55 64/2018 w sprawie wprowadzenia legitymacji służbowej dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
14.06.2018 12:57 63/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2018
04.06.2018 13:08 62/2018 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości komunalnej
14.06.2018 12:56 61/2018 w sprawie powołania komisji odbiorowej
14.06.2018 12:54 60/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2018
04.06.2018 13:51 59/2018 w sprawie powołania komisji odbiorowej
04.06.2018 08:37 58/2018 w sprawie powołania komisji odbiorowej
04.06.2018 08:36 57/2018 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. II Armii Wojska Polskiego w Miłkowicach
04.06.2018 08:34 56/2018 zmieniające Zarządzenie w sprawie regulaminu wynagradzania w Urzędzie Gminy Miłkowice

poprzednia 1 2 3 4 5 następna