Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
05.06.2019 11:12 147/2018 zmieniające zarządzenie w sprawie prowadzenia ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera w Urzędzie Gminy Miłkowice
07.01.2019 09:17 145/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2018
07.01.2019 09:15 144/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2018
12.12.2018 14:47 143/2018 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany statutu sołectw położonym na terenie Gminy Miłkowice
01.02.2019 13:26 142/2018 w sprawie przekształcenia lokalu komunalnego z mieszkaniowego zasobu Gminy Miłkowice na lokal socjalny
10.12.2018 14:06 141/2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2019 roku
08.01.2019 12:15 140/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2018
01.02.2019 13:27 139/2018 w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz głównego najemcy lokali mieszkalnych stanowiących mienie komunalne
12.12.2018 13:04 138/2018 w sprawie umorzenia Gminnemu Ośrodkowi Zdrowia w Miłkowicach pożyczki udzielonej w 2013 roku
08.01.2019 12:12 137/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2018
30.11.2018 15:12 136/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2018
30.11.2018 15:08 135/2018 w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielenia zamówień publicznych o wartości netto poniżej 30 000 euro
23.11.2018 15:31 134/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2018
16.11.2018 14:40 133/2018 w sprawie powołania komisji odbiorowej
16.11.2018 14:35 132/2018 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2032
15.11.2018 14:09 131/2018 w sprawie projektu budżetu gminy Miłkowice na rok 2019, informacji i uzasadnień do projektu budżetu
07.11.2018 15:05 130/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2018
07.11.2018 15:04 128/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2018
07.11.2018 15:02 127/2018 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej za rok 2018
29.11.2018 14:46 126/2018 zmieniające zarządzenie w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miłkowice na 2018 rok.
30.10.2018 15:21 125/2018 w sprawie powołania komisji odbiorowej
30.10.2018 15:20 124/2018 w sprawie powołania komisji odbiorowej
30.10.2018 15:18 123/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2018
04.12.2018 13:03 122/2018 w sprawie zbycia nieruchomości komunalnej w drodze przetargu ustnego nieograniczonego położonej w Miłkowicach
30.10.2018 15:07 121/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2018
04.12.2018 13:05 120/2018 w sprawie zbycia nieruchomości komunalnej w drodze przetargu ustnego nieograniczonego położonej w Lipcach
09.10.2018 15:21 119/2018 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Miłkowice w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miłkowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019
04.12.2018 12:59 118/2018 w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa
04.12.2018 13:01 117/2018 w sprawie ustanowienia służebności gruntowej przejazdu i przechodu na nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy Miłkowice
04.10.2018 11:53 116/2018 w sprawie ustalenia przerw w funkcjonowaniu oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miłkowice na rok szkolny 2018/2019

1 2 3 4 5 następna