Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
17.04.2019 14:39 32/2019 w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miłkowice wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz z wykonania planów finansowych samorządowej instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2018 rok
07.05.2019 12:22 31/2019 w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Miłkowice w 2019 roku
26.03.2019 09:21 31/2019 W sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Miłkowice w 2019 roku
04.04.2019 11:20 30/2019 w sprawie zbycia nieruchomości komunalnych w drodze przetargu ustnego nieograniczonego położonych w Rzeszotarach w podstrefie LSSE
29.03.2019 14:42 29/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2019
26.03.2019 14:14 28/2019 w sprawie powołania komisji odbiorowej
21.03.2019 12:24 27/2019 w sprawie wyboru przedstawiciela pracowników Urzędu Gminy Miłkowice
04.04.2019 11:18 26/2019 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości komunalnej
17.04.2019 14:36 25/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2019
21.03.2019 13:10 24/2019 w sprawie powołania komisji odbiorowej
12.03.2019 08:35 23/2019 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia oceny stanu technicznego oraz likwidacji majątku ruchomego stanowiącego własność Gminy Miłkowice
18.03.2019 11:45 22/2019 w sprawie powołania komisji na okoliczność strat spowodowanych pożarem domu rodzinnego w miejscowości Pątnówek
12.03.2019 15:31 21/2019 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
21.03.2019 13:09 20/2019 w sprawie powołania komisji odbiorowej
01.03.2019 13:01 19/2019 w sprawie rwprowadzenia zmian składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego
27.02.2019 14:27 18/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2019
25.02.2019 11:03 17/2019 w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz głównego najemcy lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w miejscowości Jakuszów nr 11 stanowiącego mienie komunalne
22.02.2019 10:59 16/2019 w sprawie nieodpłatnego nabycia do zasobu gminnego nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Miłkowice oznaczonych numerami 466/14, 466/31 i 466/24
19.02.2019 15:48 15/2019 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości komunalnej położonej w miejscowości Rzeszotary
19.02.2019 15:47 14/2019 w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa
19.02.2019 15:45 13/2019 w sprawie zbycia nieruchomości komunalnej w drodze przetargu ustnego nieograniczonego położonej w Rzeszotarach
19.02.2019 15:53 12/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2019
12.02.2019 14:22 11/2019 w sprawie: zmiany Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Miłkowice nadanego Zarządzeniem nr 98/2016 Wójta Gminy Miłkowice z dnia 31 października 2016 r.
05.02.2019 15:58 10/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2019
01.02.2019 13:11 9/2019 w sprawie nieruchomości położonych w Miłkowicach przeznaczonych do zamiany
27.02.2019 14:29 8/2019 w sprawie wykonania uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania z budżetu Gminy Miłkowice dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
22.01.2019 13:59 7/2019 w sprawie powołania komisji odbiorowej
14.01.2019 13:59 6/2019 zmieniające zarządzenie w sprawie zwołania zebrań wiejskich sołectw gminy Miłkowice w celu wyboru sołtysa i rad sołeckich
08.01.2019 12:55 5/2019 w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miłkowice oraz do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miłkowice na rok szkolny 2019/2020
04.02.2019 14:10 4/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2019

poprzednia 1 2 3 4 następna