Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
05.11.2019 11:49 97/2019 w sprawie wprowadzenia nowych zasad płatności należności z otrzymanych faktur z wykazanym podatkiem VAT w Gminie Miłkowice i jej jednostkach organizacyjnych
05.11.2019 11:47 96/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2019
30.10.2019 14:32 95/2019 w sprawie powołania komisji odbiorowej
31.10.2019 09:56 94/2019 w sprawie powołania komisji do spraw szacowania strat w pasiekach spowodowanych wytruciem pszczół na terenie Gminy Miłkowice
24.10.2019 11:21 93/2019 w sprawie nieodpłatnego przejęcia do zasobów komunalnych Gminy Miłkowice nieruchomość gruntową położoną w obrębie Jakuszów obejmująca działki nr 307/134 i 307/135
21.10.2019 08:52 91/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2019
08.10.2019 15:47 90/2019 w sprawie gminnej ewidencji zabytków Gminy Miłkowice w formie zbioru kart adresowych
08.10.2019 15:28 89/2019 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Miłkowice w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miłkowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.
04.10.2019 11:51 88/2019 w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniajacych do Rady Sołeckiej sołectwa Gniewomirowice
21.10.2019 08:50 87/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2019
19.09.2019 13:27 85/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2019
16.09.2019 14:36 84/2019 w sprawie powołania komisji odbiorowej
13.09.2019 12:02 83/2019 w sprawie sprzedaży samochodu specjalnego pożarniczego
12.09.2019 14:53 82/2019 w sprawie ustalenia przerw w funkcjonowaniu oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miłkowice na rok szkolny 2019/2020.
23.10.2019 09:46 81/2019 zmieniające Zarządzenie Nr 83/2018 Wójta Gminy Miłkowice z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie określenia zasad ustalania opłat z tytułu użytkowania, dzierżawy, najmu lub udostępniania nieruchomości na podstawie innych tytułów prawnych stanowiących własność Gminy Miłkowice
29.10.2019 10:51 80/2019 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Miłkowicach
24.10.2019 10:41 79/2019 w sprawie powołania komisji odbiorowej
24.10.2019 10:39 78/2019 w sprawie powołania komisji odbiorowej
21.10.2019 08:47 77/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2019
04.09.2019 14:52 76/2019 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miłkowice, przebiegu wykonania planów finansowych samorządowej instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2019 roku
04.09.2019 14:50 75/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2019
04.09.2019 14:48 74/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2019
20.08.2019 14:48 73/2019 w sprawie wprowadzenia „Polityki Ochrony Danych Osobowych” służących do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Miłkowice.
24.10.2019 10:38 72/2019 w sprawie powołania komisji odbiorowej
12.08.2019 13:31 71/2019 w sprawie sprzedaży samochodu specjalnego pożarniczego
12.08.2019 10:01 70/2019 w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłkowicach do prowadzenia postępowań w sprawach, o świadczenia z programu „Dobry start”, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć oraz przekazywania informacji, o której mowa w § 10 ust. 6 programu „Dobry start”
06.08.2019 15:27 68/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2019
29.07.2019 13:04 67/2019 w sprawie szczegołowych zasad szkolenia pracownikow Urzędu Gminy Miłkowicach w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej
29.10.2019 10:49 66/2019 w sprawie : powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego pn: Budowa obiektów małej architektury rekreacyjnej – plac zabaw w Dobrzejowie i Jakuszowie
06.08.2019 15:25 65/2019 w sprawie określenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem budżetu gminy Miłkowice na 2020 rok

1 2 3 4 następna