Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
08.11.2012 13:53 XXV/157/2012 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Legnickiemu na realizację zadania remontu drogi powiatowej nr 2114 D Niedźwiedzice - Miłkowice
08.11.2012 13:50 XXV/156/2012 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Legnickiemu na realizację zadania dotyczącego budowy chodnika w miejscowości Miłkowice
07.11.2012 11:43 XXV/155/2012 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach
07.11.2012 11:41 XXV/154/2012 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok
07.11.2012 11:39 XXV/153/2012 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
08.11.2012 13:49 XXV/152/2012 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości
07.11.2012 11:38 XXV/151/2012 w sprawie podziału Gminy Miłkowice na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich numerów, granic i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
07.11.2012 11:37 XXV/150/2012 w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Miłkowice oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
07.11.2012 11:35 XXV/149/2012 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2012
07.11.2012 11:32 XXV/148/2012 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłkowice na lata 2012-2025
08.11.2012 13:43 XXIV/147/2012 zmieniająca uchwałę w sprawie gminnego programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miłkowice na rok 2012
10.10.2012 10:12 XXIV/146/2012 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2012
10.10.2012 09:29 XXIV/145/2012 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłkowice na lata 2012-2025
17.09.2012 13:46 XXIII/144/2012 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach
17.09.2012 13:04 XXIII/143/2012 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2012
17.09.2012 12:54 XXIII/142/2012 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłkowice na lata 2012-2025
13.08.2012 09:49 XXII/140/2012 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Rzeszotary
13.08.2012 09:48 XXII/139/2012 w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Zdrowia w Miłkowicach
22.08.2012 12:02 XXII/138/2012 w sprawie dopłaty do cen za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków dla odbiorców usług zaliczanych do grupy taryfowej „Gospodarstwa domowe” w Gminie Miłkowice
13.08.2012 09:45 XXII/137/2012 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
22.08.2012 11:59 XXII/136/2012 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2012
02.07.2012 15:51 XXI/135/2012 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Rzeszotary
02.07.2012 15:49 XXI/134/2012 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć szkolnych nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin dla pedagogów, logopedów, psychologów, doradców zawodowych.
03.07.2012 14:58 XXI/133/2012 w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Miłkowice.
03.07.2012 14:51 XXI/132/2012 w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania
03.07.2012 14:47 XXI/131/2012 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnego Ośrodka Zdrowia w Miłkowicach za rok 2011.
02.07.2012 15:46 XXI/130/2012 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie operacji w ramach PROW inwestycji „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie Gminy Miłkowice: Zadanie 1 II etap zadania Jezierzany, Jakuszów, Pątnówek, Bobrów – część Jakuszowa i Jezierzany. Zadanie 2 Gniewomirowice-Goślinów Etap 1 Goślinów Gniewomirowice osiedle Zachodnie”
02.07.2012 15:43 XXI/129/2012 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłkowice na lata 2012-2025
02.07.2012 15:41 XXI/128/2012 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2012
03.07.2012 14:38 XXI/127/2012 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Miłkowice.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 następna