Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
19.03.2013 12:46 XXXII/188/2013 w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
19.03.2013 12:44 XXXII/187/2013 w sprawie wyrażenia zgody na włączenie gruntów położonych na terenie gminy Miłkowice w obszar Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
15.03.2013 09:29 XXXI/186/2013 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
15.03.2013 09:27 XXXI/185/2013 w sprawie powołania Skarbnika Gminy Miłkowice
20.02.2013 11:22 XXX/184/2013 w sprawie odwołania ze stanowiska Skarbnika Gminy Miłkowice
20.02.2013 11:20 XXX/183/2013 w sprawie przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miłkowice.
13.02.2013 14:13 XXIX/182/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Miłkowice
20.02.2013 11:51 XXIX/181/2013 w sprawie przejęcia zadania w zakresie zarządzania drogą powiatową
13.02.2013 14:10 XXIX/180/2013 w sprawie podziału Gminy Miłkowice na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
18.02.2013 10:40 XXIX/179/2013 w sprawie planu pracy Rady Gminy i Komisji Stałych Rady Gminy na rok 2013
31.12.2012 13:06 XXVIII/178/2012 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach
31.12.2012 13:04 XXVIII/177/2012 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2012
09.01.2013 08:49 XXVIII/176/2012 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miłkowice
09.01.2013 09:27 XXVII/175/2012 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Jakuszów
09.01.2013 09:25 XXVII/174/2012 w sprawie zatwierdzenia zmiany Planu Odnowy Miejscowości Grzymalin
02.01.2013 15:11 XXVII/173/2012 w sprawie: uchwalenia „ Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomani na rok 2013”.
28.12.2012 14:45 XXVII/172/2012 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXV/150/2012 z dnia 26 października 2012r. oraz w Uchwale Nr XXVI/161/2012 z dnia 23 listopada 2012r. Rady Gminy Miłkowice w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Miłkowice oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
02.01.2013 10:42 XXVII/171/2012 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach
02.01.2013 10:39 XXVII/170/2012 w sprawie dopłaty do cen za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków dla odbiorców usług zaliczanych do grupy taryfowej „Gospodarstwa domowe” w Gminie Miłkowice
02.01.2013 10:23 XXVII/169/2012 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2012
28.12.2012 14:44 XXVII/168/2012 w sprawie Budżetu Gminy Miłkowice na rok 2013
02.01.2013 10:19 XXVII/167/2012 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłkowice na lata 2013-2025
27.11.2012 12:09 XXVI/165/2012 w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie szczególnych warunków odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania przez Gminny
02.01.2013 10:08 XXVI/164/2012 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie operacji w ramach PROW inwestycji „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie Gminy Miłkowice: Zadanie 1 II etap zadania Jezierzany, Jakuszów, Pątnówek, Bobrów – część Jakuszowa i Jezierzany. Zadanie 2 Gniewomirowice-Goślinów Etap 1 Goślinów Gniewomirowice osiedle Zachodnie”
02.01.2013 10:06 XXVI/163/2012 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach
02.01.2013 10:02 XXVI/162/2012 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska igospodarki Wodnej na zadanie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie Gminy Miłkowice: Zadanie 1: " II etap zadania Jezierzany, Jakuszów, Pątnówek, Bobrów" - część Jakuszowa i Jezierzany Zadanie 2 "Gniewomirowice - Goślinów" Etap I Goslinów-Gniewomirowice osiedle Zachodnie”
27.11.2012 15:47 XXVI/161/2012 w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Miłkowice oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
02.01.2013 09:59 XXVI/160/2012 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2012
27.11.2012 15:44 XXVI/159/2012 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłkowice na lata 2012-2025
08.11.2012 13:55 XXV/158/2012 w sprawie założenia Cmentarza Komunalnego dla miasta Legnicy w rejonie wsi Jaszków - Lipce

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna