Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
30.07.2013 07:45 XXXVIII/220/2013 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia "Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomani na rok 2013"
02.08.2013 14:34 XXXVIII/219/2013 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłkowice na lata 2013-2025
02.08.2013 14:32 XXXVIII/218/2013 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2013
10.07.2013 15:51 XXXVII/217/2013 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłkowice na lata 2013-2025
01.07.2013 15:06 XXXVII/216/2013 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2013
21.06.2013 15:22 XXXVI/214/2013 w sprawie: przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Miłkowice za rok 2012
21.06.2013 15:21 XXXVI/213/2013 w sprawie : zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Miłkowicach
21.06.2013 15:20 XXXVI/212/2013 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnego Ośrodka Zdrowia w Miłkowicach za rok 2012
21.06.2013 15:17 XXXVI/211/2013 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Miłkowice
21.06.2013 15:16 XXXVI/210/2013 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miłkowice za rok 2012 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miłkowice za rok 2012
06.05.2013 14:48 XXXV/209/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia inkasentów podatków i opłat lokalnych oraz wynagrodzenia za inkaso
07.05.2013 15:38 XXXV/208/2013 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2013
30.04.2013 15:57 XXXIV/207/2013 w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach.
25.04.2013 12:54 XXXIV/206/2013 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
25.04.2013 12:52 XXXIV/205/2013 w sprawie wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
30.04.2013 15:55 XXXIV/204/2013 w sprawie: wyrażenia opinii o zmianie granic administracyjnych Gminy Miłkowice
07.05.2013 15:30 XXXIV/203/2013 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2013
08.04.2013 11:59 XXXIII/202/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
08.04.2013 11:50 XXXIII/201/2013 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłkowice na lata 2013-2025
08.04.2013 11:47 XXXIII/200/2013 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2013
08.04.2013 11:46 XXXIII/199/3013 w sprawie dopłat do zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków dla grupy taryfowej „Gospodarstwa domowe”
08.04.2013 11:44 XXXIII/198/2013 w sprawie zmian w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miłkowice
19.03.2013 12:58 XXXII/196/2013 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2013
19.03.2013 12:56 XXXII/195/2013 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
19.03.2013 12:55 XXXII/194/2013 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki na rok 2014
19.03.2013 12:54 XXXII/193/2013 w sprawie uchwalenia „Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miłkowice na rok 2013”
19.03.2013 12:53 XXXII/192/2013 w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
19.03.2013 12:51 XXXII/191/2013 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
19.03.2013 12:49 XXXII/190/2013 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
19.03.2013 12:48 XXXII/189/2013 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna