Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
14.05.2014 07:48 XLVIII/288/2014 w sprawie przyznania Medalu "Zasłużony dla Gminy Miłkowice"
06.06.2014 12:01 XLVIII/287/2014 w sprawie: przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Kochlice w Gminie Miłkowice
06.06.2014 12:00 XLVIII/286/2014 w sprawie: przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Grzymalin w Gminie Miłkowice
06.06.2014 11:58 XLVIII/285/2014 w sprawie: przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Ulesie – Lipce w Gminie Miłkowice
14.05.2014 07:46 XLVIII/284/2014 w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale nr XLVII/276/2014 z dnia 25 marca 2014r. Rady Gminy Miłkowice w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Miłkowice oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
14.05.2014 07:42 XLVIII/283/2014 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłkowice na lata 2014-2025
14.05.2014 07:40 XLVIII/282/2014 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2014
28.03.2014 14:04 XLVII/281/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Miłkowice na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
03.04.2014 10:20 XLVII/280/2014 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
06.06.2014 11:56 XLVII/277/2014 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki
28.03.2014 14:03 XLVII/276/2014 w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Miłkowice oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
28.03.2014 14:01 XLVII/275/2014 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłkowice na lata 2014-2025
28.03.2014 14:00 XLVII/274/2014 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2014
07.03.2014 08:18 XLVI/273/2014 w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego.
07.03.2014 08:16 XLVI/272/2014 w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania i trybu przyznawania stypendiów dla uzdolnionych uczniów.
07.03.2014 08:14 XLVI/270/2014 w sprawie zwolnień w podatkach od nieruchomości
21.03.2014 10:18 XLVI/269/2014 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2014
11.02.2014 10:57 XLV/268/2014 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
11.02.2014 10:54 XLV/267/2014 w sprawie: przyjęcia programu osłonowego Gminy Miłkowice "Dożywianie dzieci i uczniów" na lata 2014-2020
11.02.2014 10:48 XLV/266/2014 w sprawie wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
11.02.2014 10:45 XLV/265/2014 w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Miłkowice
11.02.2014 10:37 XLV/264/2014 w sprawie nadania nazwy ulicom położonym w miejscowości Gniewomirowice
20.02.2014 11:45 XLV/263/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach
20.02.2014 11:43 XLV/262/2014 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2014
24.01.2014 11:08 XLIV/261/2014 w sprawie dopłaty do cen za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków dla odbiorców usług zaliczanych do grupy taryfowej „Gospodarstwa domowe” w Gminie Miłkowice
14.01.2014 16:01 XLIV/260/2014 w sprawie planu pracy Rady Gminy i Komisji Stałych Rady Gminy na rok 2014
22.01.2014 10:46 XLIV/259/2014 w sprawie uchwalenia Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miłkowice
30.12.2013 10:30 XLIII/256/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Gminnego Ośrodka Zdrowia w Miłkowicach
30.12.2013 10:27 XLIII/255/2013 w sprawie statutu Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Miłkowicach
11.02.2014 10:11 XLIII/254/2013 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłkowice na lata 2014-2025

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna