Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
26.11.2014 11:44 LVII/316/2014 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2014
04.11.2014 15:02 LVI/315/2014 w sprawie przyznania Medalu "Zasłużony dla Gminy Miłkowice"
05.11.2014 08:42 LVI/314/2014 w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorsko-restauratorskie przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
31.10.2014 10:13 LVI/313/2014 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok
04.11.2014 14:47 LVI/312/2014 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłkowice na lata 2014-2025
04.11.2014 14:45 LVI/311/2014 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2014
29.09.2014 13:51 LV/310/2014 w sprawie zmian siedzib obwodowych komisji wyborczych
24.09.2014 11:25 LIV/309/2014 w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego
29.09.2014 13:40 LIV/308/2014 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębach wsi Rzeszotary i Dobrzejów, gmina Miłkowice.
09.10.2014 12:07 LIV/307/2014 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2014
09.09.2014 09:43 LIII/306/2014 zmieniająca uchwałę Rady Gminy Miłkowice w sprawie podziału Gminy Miłkowice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
09.09.2014 11:27 LII/305/2014 w sprawie przyznania Medalu „Zasłużony dla Gminy Miłkowice”
04.09.2014 08:22 LI/304/2014 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłkowice na lata 2014-2025
04.09.2014 08:16 LII/303/2014 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2014
16.07.2014 14:12 LI/302/2014 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębach wsi Siedliska, Studnica, Gniewomirowice – gmina Miłkowice (MPZP S-S-G)
07.08.2014 13:11 LI/301/2014 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2014
15.07.2014 15:39 L/300/2014 w sprawie dopłaty do cen za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków dla odbiorców usług zaliczanych do grupy taryfowej „Gospodarstwa domowe” w Gminie Miłkowice
26.11.2014 11:40 L/299/2014 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłkowice na lata 2014-2025
16.07.2014 14:08 L/298/2014 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2014
08.07.2014 12:25 L/297/2014 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnego Ośrodka Zdrowia w Miłkowicach za rok 2013.
15.07.2014 15:36 L/296/2014 w sprawie : zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Miłkowicach
15.07.2014 15:35 L/295/2014 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Miłkowice
15.07.2014 15:34 L/ 294 /2014 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miłkowice za rok 2013 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miłkowice za rok 2013
06.06.2014 12:07 XLIX/293/2014 w sprawie podziału Powiatu Legnickiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
06.06.2014 12:06 XLIX/292/2014 w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłkowicach do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym
16.06.2014 11:35 XLIX/291/2014 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłkowice na lata 2014-2025
14.05.2014 08:09 XLVIII/291/2014 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębach Gniewomirowice i Lipce - Osiedle Południowe
16.06.2014 11:31 XLIX/290/2014 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2014
14.05.2014 07:51 XLVIII/290/2014 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonegow obrębie wsi Grzymalin, gmina Miłkowice
14.05.2014 07:50 XLVIII/289/2014 w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Miłkowice

1 2 3 4 5 6 następna