drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 3 położonego na I piętrze budynku wielo-lokalowym przy ul. Wojska Polskiego 83B w miejscowości Miłkowice

ZOP.V.6840.6.2019

Wójt Gminy Miłkowice

 

na podstawie art. 28 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 2204 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U. z 2014r. poz. 1490 ze zm.) dnia 16 października 2019 roku

o g ł a s z a

 

drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 3 położonego na I piętrze budynku wielo-lokalowym przy ul. Wojska Polskiego 83B w miejscowości Miłkowice, gm. Miłkowice, posadowionego na działce gruntu oznaczonej nr 463/3, udział lokalu w nieruchomości wspólnej i w gruncie wynosi 36/1000.

 

 1. Opis nieruchomości: przedmiotem przetargu jest samodzielny lokal mieszkalny nr 3 położony na I piętrze budynku wielo-lokalowego trzykondygnacyjnego z poddaszem częściowo użytkowym, podpiwniczonym, wolnostojącym. Lokal mieszkalny nr 3 składa się z pokoju i kuchni o łącznej powierzchni użytkowej 31,75 m2. Toaleta wspólna znajduje się na korytarzu. Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 2,33 m2. Udział lokalu w nieruchomości wspólnej i w gruncie wynosi 36/1000. Nieruchomość posiada księgę wieczystą nr LE1L/00088966/5. Nieruchomość nie jest obciążona długami, prawami osób trzecich, ani ograniczeniami w rozporządzaniu. Lokal mieszkalny wyposażony jest w instalację elektryczną i wodno-kanalizacyjną – instalacje do wymiany, posadzki z deski sosnowej sprzed 1945 r., stolarka okienna z profili PCV, stolarka drzwiowa to płyta pełna i oszklona. Lokal jest przeciętnego standardu, brak jest przedpokoju i łazienki, WC wspólne na korytarzu.

 2. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie, na którym uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przyjęty Uchwałą Nr XLIV/245/2009r. Rady Gminy Miłkowice z dnia 22.12.2009r. Przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

 3. Cena wywoławcza nieruchomości: 24 000,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące złotych 00/100). Wylicytowaną cenę sprzedaży nieruchomości należy wpłacić na konto Bank Spółdzielczy we Wschowie oddział Miłkowice 24 8669 0001 0320 5929 2000 0002, przed zawarciem umowy sprzedaży.

 4. Warunki udziału w przetargu: w przetargu mogą uczestniczyć osoby, które wpłacą wadium w pieniądzu w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100), przedłożą oryginał dowodu wpłaty wadium oraz oświadczeniem, że znany jest im stan prawny nieruchomości.

 5. Termin i miejsce przeprowadzenia przetargu: 19 listopada 2019 roku o godzinie 10:00 w Urzędzie Gminy Miłkowice przy ul. Wojska Polskiego 71.

 6. Termin, miejsce wpłaty oraz wysokość wadium: wadium wniesione w pieniądzu w wysokości 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100), należy wpłacić na konto Banku Spółdzielczego we Wschowie oddział Miłkowice rachunek nr: 94 8669 0001 0320 5929 2000 0003 do dnia 7 listopada 2019 roku. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który ustalony zostanie jako nabywca, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone, niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni.

 7. Termin i miejsce oględzin nieruchomości: nieruchomość zostanie udostępniona do oglądania po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod nr 76 88 71 212 w. 15.

 8. Wysokość postąpienia: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej,
  z zaokrągleniem, do pełnych dziesiątek złotych.

 9. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży: jeżeli uczestnik przetargu ustalony jako nabywca uchyli się od podpisania umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego wpłacone wadium nie będzie podlegało zwrotowi,

 10. Informacje dodatkowe:

a) sprzedaż nieruchomości następuje wg danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków oraz księdze wieczystej

                b) nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym

c) przetarg zostanie przeprowadzony w trybie przewidzianym przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U.
z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 ze zm.)

d) przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej, o co najmniej jedno postąpienie

e) nabycie nieruchomości przez cudzoziemca, w rozumieniu przepisów ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, wymaga uzyskania zezwolenia ministra właściwego ds. wewnętrznych i administracji. W przypadku nie uzyskania zezwolenia wpłacone wadium nie będzie podlegało zwrotowi

f) organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu

g) uczestnicy przetargu powinni:

   • legitymować się dowodem osobistym, a ponadto w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej należy posiadać i przedłożyć komisji przetargowej: osoba fizyczna – zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej; osoby prawne – wypis z właściwego rejestru oraz zgodę organów statusowych na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu

   • przedstawić oryginał pełnomocnictwa poświadczonego notarialnie przez osoby reprezentujące w przetargu osobę prawną lub fizyczną

   • w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków – przedłożyć pisemną zgodę współmałżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego, lub złożyć przez osobę przystępująca do przetargu dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami,

h) małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka,

i) wszelkie koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży ponosi wygrywający przetarg.

11.Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługiwałoby pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 2204 ze zm.) do pierwszego przetargu upływa dnia 31.07.2019 r.

12. Terminy poprzednich przetargów: I przetarg – 08.10.2019 r.

13. Zastrzeżenia: Wójt Gminy Miłkowice może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu do publicznej wiadomości z podaniem przyczyny odwołania przetargu.

14. Niniejsze ogłoszenie podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń urzędu, zamieszczeniu na stronie internetowej www.ugmilkowice.net i w Biuletynie Informacji Publicznej, a wyciąg z ogłoszenia w prasie o zasięgu krajowym.

 

 

Wójt Gminy Miłkowice

(-) Dawid Stachura

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 3 położonego na I piętrze budynku wielo-lokalowym przy ul. Wojska Polskiego 83B w miejscowości Miłkowice
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Miłkowice
Informację opublikował:Agnieszka Zawisza
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:16.10.2019
Data publikacji:16.10.2019 14:04

Rejestr zmian dokumentu

pokaż