Wapnowanie gleb

W A P N O W A N I E   G L E B    2019

Posiadacze użytków rolnych o powierzchni nieprzekraczającej 75 ha (pH zgleby poniżej lub równe 5,5)  mogą składać wniosek do  Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej we Wrocławiu ul. Św. Macieja 5  o dofinansowanie zakupu wapna nawozowego w ramach pomocy de  minimis na realizację przedsięwzięć skutkujących poprawą jakości środowiska, co zostanie potwierdzone opinią właściwej miejscowo Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej.


Kwota dofinansowania przedsięwzięcia wynosić będzie odpowiednio:
- do 300 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz CaO+MgO) dla gospodarstw o powierzchni nie   przekraczającej 25 ha użytków rolnych,
- do 200 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz CaO+MgO) dla gospodarstw o powierzchni powyżej 25 ha, ale nie przekraczającej 50 ha użytków rolnych,
- do 100 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz CaO+MgO) dla gospodarstw o powierzchni powyżej 50 ha, ale nie przekraczającej 75 ha użytków rolnych.


Do kosztów kwalifikowanych zaliczać się będą koszty zakupu:
- wapna nawozowego odpowiadającego typom wapna nawozowego, określonego w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 września 2010 r. w sprawie sposobu pakowania nawozów mineralnych, umieszczania informacji o składnikach nawozowych na tych opakowaniach, sposobu badania nawozów mineralnych oraz typów wapna nawozowego (Dz. U. Nr 183, poz. 1229),
- środka wapnującego, o którym mowa w przepisach rozporządzenia (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. w sprawie nawozów, z wyłączeniem kosztów transportu i rozsiewania. Okres kwalifikowalności kosztów od 01.06.2019 r. do 31.10.2023 r.


Szczegółowe informacje  można uzyskać w Okręgowej Stacji Chemiczno Rolniczej we Wroclawiu , punkt przyjmowania próbek gleby tel. 71 322 50 38 lub u pracownika terenowego tel. 664 718 904.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wapnowanie gleb
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Miłkowice
Informację opublikował:Łukasz Czubak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:05.08.2019 10:38

Rejestr zmian dokumentu

pokaż