Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn : „ Budowa elektrowni fotowoltaicznej PV Dobrzejów o mocy do 56 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 782/2 w obrębie Dobrzejów gmina Miłkowice.

Miłkowice, dnia 11.07.2019

ZOP.IV.6220.5.2019

Z a w i a d o m i e n i e

o wszczęciu postępowania

Wójt Gminy Miłkowice działając na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U 2018.2096) zawiadamia, że zostało wszczęte na wniosek EWG1 Sp. z o.o. ul. Okrzei 17 , 59-220 Legnica postępowanie  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia  pn :

Budowa elektrowni fotowoltaicznej PV Dobrzejów o mocy do 56 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 782/2 w obrębie Dobrzejów gmina Miłkowice.

 

Zgodnie z art.64 ust.1 pkt 1,2,4 art.77 ust.1 pkt 1,2 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj: Dz.U.2018 poz.2081 ze zm.), oraz § 3 ust 1 pkt 52 lit.b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2016, poz.71) postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w niniejszej sprawie wydaje się po zasięgnięciu opinii Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i organu właściwego do wydania oceny wodnoprawnej.

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron postępowania wynikającychz art.10 Kodeksu postępowania administracyjnego do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium. Z dokumentacją w powyższej sprawie można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy w Miłkowicach pok. Nr 14 I piętro.

Informacje o wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych – Rejestr Informacji o Środowisku pod. pozycją 4/A/2019.

 

Wójt Gminy Miłkowice

(-) Dawid Stachura

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn : „ Budowa elektrowni fotowoltaicznej PV Dobrzejów o mocy do 56 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 782/2 w obrębie Dobrzejów gmina Miłkowice.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Miłkowice
Informację opublikował:Agnieszka Zawisza
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:11.07.2019
Data publikacji:11.07.2019 09:02

Rejestr zmian dokumentu

pokaż