II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki gruntowej nr 54/7 niezabudowanej położonej w miejscowości Rzeszotary, gm. Miłkowice stanowiącej własność Gminy Miłkowice

ZOP.V.6840.6.2018

Wójt Gminy Miłkowice

 

na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U. z 2014r. poz. 1490) w dniu 12 czerwca 2019 r.

o g ł a s z a

drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki gruntowej nr 54/7 niezabudowanej położonej w miejscowości Rzeszotary, gm. Miłkowice stanowiącej własność Gminy Miłkowice.

 

1. Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona numerem ewidencyjnym 54/7, położona w obrębie geodezyjnym Rzeszotary, gmina Miłkowice, dla której Sąd Rejonowy w Legnicy prowadzi księgę wieczystą nr LE1L/00096607/0. Powierzchnia działki wynosi 0,01 ha. Nieruchomość położona w południowej części wsi, przy drodze asfaltowej, głównej biegnącej przez wieś, relacji Legnica-Lubin. Kształt działki w formie wąskiego pasa gruntu. Działka pełni funkcję drogi dojazdowej, położona jest na terenie płaskim. Sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowo-gospodarcza. Nieruchomość leży na terenie uzbrojonym w sieć energetyczną oraz wodno-kanalizacyjną gminną.

2. Warunki dodatkowe: nieruchomość obciążona zostanie służebnością przechodu i przejazdu na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości przyległych oznaczonych numerami 55/1, 54/5, 54/6 obręb Rzeszotary.

2. Oznaczenie w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego: działka zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolem 24M/U – tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego terenu położonego w obrębach Rzeszotary i Dobrzejów – uchwała nr XXXVI/275/2017 Rady Gminy Miłkowice z dnia 7 lipca 2017 roku.

3. Cena wywoławcza nieruchomości: 1 300,00 zł słownie: jeden tysiąc trzysta złotych zero groszy. Do wylicytowanej wartości należy doliczyć 23% VAT. Cenę sprzedaży nieruchomości należy wpłacić na konto Bank Spółdzielczy we Wschowie oddział Miłkowice 24 8669 0001 0320 5929 2000 0002, przed zawarciem umowy sprzedaży.

4. Warunki udziału w przetargu: w przetargu mogą uczestniczyć osoby, które wpłacą wadium w wysokości 200,00 zł słownie: dwieście złotych zero groszy, przedstawią oryginał dowodu wpłaty wadium oraz złożą pisemne oświadczenie, że znany jest im stan prawny nieruchomości.

5. Termin i miejsce przeprowadzenia przetargu: 16 lipca 2019 roku o godzinie 9:30 w Urzędzie Gminy Miłkowice ul. Wojska Polskiego 71.

6. Termin, miejsce wpłaty oraz wysokość wadium: wadium w wysokości 200,00 zł słownie: dwieście złotych zero groszy,wniesione w pieniądzu należy wpłacić w kasie Urzędu Gminy Miłkowice lub na konto Banku Spółdzielczego we Wschowie oddział Miłkowice rachunek nr: 94 8669 0001 0320 5929 2000 0003 do dnia 8 lipca 2019 roku. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który ustalony zostanie jako nabywca, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone, niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni.

7. Termin i miejsce oględzin nieruchomości: nieruchomość zostanie udostępniona do oglądania po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod nr 76 88 71 212.

8. Wysokość postąpienia: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem, do pełnych dziesiątek złotych.

9. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży: jeżeli uczestnik przetargu ustalony jako nabywca uchyli się od podpisania umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego wpłacone wadium nie będzie podlegało zwrotowi,

10. Informacje dodatkowe:

a) sprzedaż nieruchomości następuje wg danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków oraz księdze wieczystej

b) nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym

c) przetarg zostanie przeprowadzony w trybie przewidzianym przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U. z 2014r. poz. 1490)

d) przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej, o co najmniej jedno postąpienie

e) nabycie nieruchomości przez cudzoziemca, w rozumieniu przepisów ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, wymaga uzyskania zezwolenia ministra właściwego ds. wewnętrznych i administracji. W przypadku nie uzyskania zezwolenia wpłacone wadium nie będzie podlegało zwrotowi

f) organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu

g) uczestnicy przetargu powinni:

   • legitymować się dowodem osobistym, a ponadto w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej należy posiadać i przedłożyć komisji przetargowej: osoba fizyczna – zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej; osoby prawne – wypis z właściwego rejestru oraz zgodę organów statusowych na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu

   • posiadać i przedłożyć komisji przetargowej oryginał dowodu wpłaty wadium

   • złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami i przedmiotem przetargu oraz o przyjęciu ich bez zastrzeżeń

   • złożyć pisemne oświadczenie, że znany jest im stan prawny nieruchomości

   • przedstawić oryginał pełnomocnictwa poświadczonego notarialnie przez osoby reprezentujące w przetargu osobę prawną lub fizyczną

   • w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków – przedłożyć pisemną zgodę współmałżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego, lub złożyć przez osobę przystępująca do przetargu dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami,

h) małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka,

i) wszelkie koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży ponosi wygrywający przetarg.

 

11. Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługiwałoby pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 2204 ze zm.) do pierwszego przetargu upłynął dnia10.04.2019 r.

12. Termin I przetargu: 21 maja 2019 r.

13. Zastrzeżenia: Wójt Gminy Miłkowice może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu do publicznej wiadomości z podaniem przyczyny odwołania przetargu. Niniejsze ogłoszenie podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń urzędu, zamieszczeniu na stronie internetowej www.ugmilkowice.net i w Biuletynie Informacji Publicznej, a wyciąg z ogłoszenia w prasie o zasięgu krajowym.

 

Niniejsze ogłoszenie podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń urzędu, zamieszczeniu na stronie internetowej www.ugmilkowice.net i w Biuletynie Informacji Publicznej, a wyciąg z ogłoszenia w prasie lokalnej.

 

Wójt Gminy Miłkowice

(-) Dawid Stachura

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki gruntowej nr 54/7 niezabudowanej położonej w miejscowości Rzeszotary, gm. Miłkowice stanowiącej własność Gminy Miłkowice
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Miłkowice
Informację opublikował:Agnieszka Zawisza
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:12.06.2019
Data publikacji:12.06.2019 13:49

Rejestr zmian dokumentu

pokaż