OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na : Budowie stacji paliw, wolnostojącej restauracji, toalety publicznej, miejsc postojowych i urządzeń związanych z obsługą podróżnych na terenie MOP kat. II Kochlice Wschód zlokalizowane w pasie drogowym drogi S3 Nowa Sól- Legnica,km 65+650 na terenie gminy Miłkowice dz.nr 262 obręb Kochlice.

Miłkowice, dnia 3.12.2018

ZOP.IV.6220.15.2018

 

O B W I E S Z C Z E N I E

o wszczęciu postępowania

 

Wójt Gminy Miłkowice działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2018.2096) zawiadamia, że na wniosek LACERTA analizy środowiskowe Joanna Łukaszewska ul. 10 lutego 33/511 81-364 Gdynia działającą w imieniu LOTOS PALIWA Sp. z o.o. ul. Elbląska 135 80-718 Gdańsk zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na :

Budowie stacji paliw, wolnostojącej restauracji, toalety publicznej, miejsc postojowych i urządzeń związanych z obsługą podróżnych na terenie MOP kat. II Kochlice Wschód zlokalizowane w pasie drogowym drogi S3 Nowa Sól- Legnica,km 65+650 na terenie gminy Miłkowice dz.nr 262 obręb Kochlice.

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia następuje przed uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę - na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane.

Zgodnie z art.64 ust.1 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. 2018.2081) oraz § 3 ust 1 pkt 35 i 56 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tj.Dz. U. 2016.71) postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w niniejszej sprawie wydaje się po zasięgnięciu opinii Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

W powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t Dz. U. 2018. 2081) stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego. Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Miłkowice, wywieszeniu na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Miłkowice oraz na tablicy ogłoszeń w sołectwie Kochlice.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w dniu 7.12.2018r. Zgodnie z art. 49 § 2 Kpa, obwieszczenie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron postępowania wynikających z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium. Z dokumentacją w powyższej sprawie można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy w Miłkowicach pok. Nr 14 I piętro.

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia został zamieszczony w publicznie dostępnym wykazie danych – Rejestr Informacji o Środowisku pod pozycją 14/A/2018.

Zgodnie z art. 35 § 5 kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

 

Do wywieszenia na tablicy ogłoszeń:

1.Urząd Gminy Miłkowice

2.Sołtys obrębu Kochlice

 

Wójt Gminy Miłkowice

(-) Dawid Stachura

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na : Budowie stacji paliw, wolnostojącej restauracji, toalety publicznej, miejsc postojowych i urządzeń związanych z obsługą podróżnych na terenie MOP kat. II Kochlice Wschód zlokalizowane w pasie drogowym drogi S3 Nowa Sól- Legnica,km 65+650 na terenie gminy Miłkowice dz.nr 262 obręb Kochlice.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Miłkowice
Informację opublikował:Agnieszka Zawisza
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:03.12.2018
Data publikacji:06.12.2018 13:04

Rejestr zmian dokumentu

pokaż