I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Gniewomirowicach III tura

Miłkowice, dnia 17 maja 2017 roku

ZOP.V.6840.8.2017

Wójt Gminy Miłkowice

 

na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U. z 2014r. poz. 1490)

o g ł a s z a

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w miejscowości Gniewomirowice, gm. Miłkowice stanowiących własność Gminy Miłkowice.

 

1. Opis nieruchomości:

Lp.

Numer działki

Powierzchnia działki

[m2]

Obręb

Numer księgi wieczystej

Cena wywoławcza

[zł]

Wadium

[zł]

Godzina rozpoczęcia przetargu

1

328/806

1085

Gniewomirowice

LE1L/00052000/5

54 250,00

5 000,00

9.00

2

328/807

1082

Gniewomirowice

LE1L/00052000/5

54 100,00

 

5 000,00

9.30

3

328/787

1075

Gniewomirowice

LE1L/00052000/5

53 750,00

 

5 000,00

10.00

4

328/789

 

1075

Gniewomirowice

LE1L/00052000/5

53 750,00

 

5 000,00

11.00

5

328/791

 

1097

Gniewomirowice

LE1L/00052000/5

54 850,00

 

5 000,00

11.30

6

328/792

 

1070

Gniewomirowice

LE1L/00052000/5

53 500,00

 

5 000,00

12.00

 

 

2. Przedmiotowe nieruchomości położone są na terenie, na którym uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przyjęty Uchwałą Nr IX/60/2011 Rady Gminy Miłkowice z dnia 10 czerwca 2011 r. Działki zlokalizowane są na terenie oznaczonym symbolem MNj – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

3. Cena wywoławcza nieruchomości: Określona została w tabeli powyżej dla poszczególnych działek.  Wylicytowaną cenę sprzedaży nieruchomości należy wpłacić na konto Bank Spółdzielczy  we Wschowie oddział Miłkowice  24 8669 0001 0320 5929 2000 0002, przed zawarciem umowy sprzedaży. Do ceny nabycia należy doliczyć aktualnie obwiązujący podatek VAT.

4. Warunki udziału w przetargu: w przetargu mogą uczestniczyć osoby, które wpłacą wadium w wysokości określonej w tabeli, przedstawią oryginał dowodu wpłaty wadium oraz złożą pisemne oświadczenie, że znany jest im stan prawny nieruchomości.

5. Termin i miejsce przeprowadzenia przetargu: 30 czerwca 2017  roku o godzinie wg tabeli dla poszczególnych działek  w Urzędzie Gminy Miłkowice ul. II Armii Wojska Polskiego 71.

6. Termin, miejsce wpłaty oraz wysokość wadium: wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić  w kasie Urzędu Gminy Miłkowice lub na konto Banku Spółdzielczego we Wschowie oddział Miłkowice rachunek nr: 94 8669 0001 0320 5929 2000 0003 do dnia 20 czerwca 2017 roku. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który ustalony zostanie jako nabywca, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone, niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni.

7. Termin i miejsce oględzin nieruchomości: nieruchomość zostanie udostępniona do oglądania  po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod nr 76 88 71 212.

8. Wysokość postąpienia: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem, do pełnych dziesiątek złotych.

9. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży: jeżeli uczestnik przetargu ustalony jako nabywca uchyli się od podpisania umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego wpłacone wadium nie będzie podlegało zwrotowi,

10. Informacje dodatkowe:

a) sprzedaż nieruchomości następuje wg danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków oraz księdze wieczystej

            b) nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym

c) przetarg zostanie przeprowadzony w trybie przewidzianym przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U. z  2014r. poz. 1490)

d) przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej, o co najmniej jedno postąpienie

e) nabycie nieruchomości przez cudzoziemca, w rozumieniu przepisów ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, wymaga uzyskania zezwolenia ministra właściwego ds. wewnętrznych i administracji. W przypadku nie uzyskania zezwolenia wpłacone wadium nie będzie podlegało zwrotowi

f) organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu

g) uczestnicy przetargu powinni:

  • legitymować się dowodem osobistym, a ponadto w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej należy posiadać i przedłożyć komisji przetargowej: osoba fizyczna – zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej; osoby prawne – wypis z właściwego rejestru oraz zgodę organów statusowych na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu
  • posiadać i przedłożyć komisji przetargowej oryginał dowodu wpłaty wadium
  • złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami i przedmiotem przetargu oraz o przyjęciu ich bez zastrzeżeń
  • złożyć pisemne oświadczenie, że znany jest im stan prawny nieruchomości
  • przedstawić oryginał pełnomocnictwa poświadczonego notarialnie przez osoby reprezentujące w przetargu osobę prawną lub fizyczną
  • w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków – przedłożyć pisemną zgodę współmałżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego, lub złożyć przez osobę przystępująca do przetargu dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami,

             h) małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka,

 i) wszelkie koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży ponosi wygrywający przetarg.

11. Zastrzeżenia: Wójt Gminy Miłkowice może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu do publicznej wiadomości z podaniem przyczyny odwołania przetargu.

 

Niniejsze ogłoszenie podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń urzędu, zamieszczeniu na stronie internetowej www.ugmilkowice.net i w Biuletynie Informacji Publicznej, a wyciąg z ogłoszenia w prasie lokalnej.

 

                                                                                                                                                                                                                                                              Wójt Gminy Miłkowice

                                                                                                                                                                                                                                                                 (-) Dawid Stachura

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Gniewomirowicach III tura
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Miłkowice
Informację opublikował:Agnieszka Zawisza
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:17.05.2017
Data publikacji:17.05.2017 08:29

Rejestr zmian dokumentu

pokaż