Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Miłkowice
  Menu przedmiotowe
  Organa Władzy / Rada Gminy /  2010-2014
Tytuł dokumentu: Ogłoszenie o 10 sesji Rady Gminy
Data publikacji: 29.07.2011
Data na dokumencie/utworzenia: 29.07.2011
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu: ogłoszenie

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Z a w i a d a m i a m, że obrady 10 sesji Rady Gminy Miłkowice odbędą się dnia 5 sierpnia 2011 r. o godz. 1015 w sali tut. Urzędu Gminy w Miłkowicach.

 

Tematyka obrad sesji:

 

1. Interpelacje radnych.

2. Informacja z realizacji zadań bieżących.

3. Podjęcie uchwał w sprawie:

 

 • wyrażenia opinii w sprawie zmiany granic Gminy Miłkowice,
 • zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków i ustalenia cen i opłat za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki,
 • dopłaty do cen za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków dla odbiorców usług zaliczanych do grupy taryfowej „Gospodarstwa domowe” w Gminie Miłkowice,
 • zmiany budżetu Gminy Miłkowice na rok 2011,
 • zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłkowice,
 • zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia jednostkowych dotacji przedmiotowych dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach,
 • zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu,
 • zmieniająca uchwałę w sprawie „Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Miłkowice na lata 2007-2013”,
 • w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Kochlice, gmina Miłkowice,
 • w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Lipce, gmina Miłkowice,
 • w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Bobrów, gmina Miłkowice,
 • w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wysokości opłat za usługi cmentarne świadczone na cmentarzach komunalnych na terenie Gminy Miłkowice,
 • w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zasad ustalania i poboru, terminu płatności, wysokości stawek opłaty targowej oraz zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa i określenia inkasenta,
 • w sprawie zmiany składu osobowego Zespołu opiniującego ławników,
 • w sprawie przyznania Medalu „Zasłużony dla Gminy Miłkowice”.

 

4. Odpowiedzi na interpelacje radnych.

5. Sprawy różne.

 

Przewodniczący

Rady Gminy Miłkowice

Piotr Krawczyk


Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Artur Kowal

 Rejestr zmian dokumentu
04.08.2011 Edycja dokumentu (Łukasz Czubak)
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia