wersja do wydruku Artur Kowal 29.07.2011 15:10

Ogłoszenie o 10 sesji Rady Gminy

O G Ł O S Z E N I E

 

Z a w i a d a m i a m, że obrady 10 sesji Rady Gminy Miłkowice odbędą się dnia 5 sierpnia 2011 r. o godz. 1015 w sali tut. Urzędu Gminy w Miłkowicach.

 

Tematyka obrad sesji:

 

1. Interpelacje radnych.

2. Informacja z realizacji zadań bieżących.

3. Podjęcie uchwał w sprawie:

 

 • wyrażenia opinii w sprawie zmiany granic Gminy Miłkowice,
 • zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków i ustalenia cen i opłat za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki,
 • dopłaty do cen za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków dla odbiorców usług zaliczanych do grupy taryfowej „Gospodarstwa domowe” w Gminie Miłkowice,
 • zmiany budżetu Gminy Miłkowice na rok 2011,
 • zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłkowice,
 • zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia jednostkowych dotacji przedmiotowych dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach,
 • zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu,
 • zmieniająca uchwałę w sprawie „Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Miłkowice na lata 2007-2013”,
 • w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Kochlice, gmina Miłkowice,
 • w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Lipce, gmina Miłkowice,
 • w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Bobrów, gmina Miłkowice,
 • w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wysokości opłat za usługi cmentarne świadczone na cmentarzach komunalnych na terenie Gminy Miłkowice,
 • w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zasad ustalania i poboru, terminu płatności, wysokości stawek opłaty targowej oraz zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa i określenia inkasenta,
 • w sprawie zmiany składu osobowego Zespołu opiniującego ławników,
 • w sprawie przyznania Medalu „Zasłużony dla Gminy Miłkowice”.

 

4. Odpowiedzi na interpelacje radnych.

5. Sprawy różne.

 

Przewodniczący

Rady Gminy Miłkowice

Piotr Krawczyk

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o 10 sesji Rady Gminy
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Miłkowice
Informację opublikował:Artur Kowal
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:29.07.2011
Data publikacji:29.07.2011 15:10

Rejestr zmian dokumentu

pokaż