Wysokość stawek podatkowych

1. Podatek od nieruchomości.

Zgodnie z uchwałą nr II/11/2018 z dnia 27 listopada 2018 roku określono następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Miłkowice w 2019 roku:

1. od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – od 1 m² powierzchni - 0,93 zł.      
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych od 1 ha - 4,71 zł.      
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – od 1 m² powierzchni - 0,49 zł. 

d)  niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U z 2018r. poz. 1398) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – od 1 m2 powierzchni – 3,09 zł.   

2. od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych – od 1 m² powierzchni użytkowej - 0,79 zł.      
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej –  od 1 m² powierzchni użytkowej – 23,47 zł.      
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – od 1 m² powierzchni użytkowej - 10,98 zł.      
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – od 1 m² powierzchni użytkowej 4,78 zł.      
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – od 1 m² powierzchni użytkowej - 7,50 zł.     

3. od budowli – 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

 

2. Podatek rolny.

1. Podatek rolny za rok podatkowy wynosi:

1)   od 1 ha przeliczeniowego gruntów - równowartość pieniężną 2,5 q żyta,

2)   od 1 ha gruntów - równowartość pieniężną 5 q żyta

- obliczone według średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy.

2. Średnią cenę skupu żyta, o której mowa w ust. 1, ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".


W 2018 roku podatek rolny wyniesie:

1)   od 1 ha przeliczeniowego gruntów – 135,90 zł/ha,

2)   od 1 ha gruntów – 271,80 zł/ha.

 

3. Podatek leśny.

Podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.
Średnią cenę sprzedaży drewna, o której mowa w ust. 1, ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski"

W 2018 roku podatek leśny wyniesie42,2356 zł/ha.

 

4. Podatek od środków transportowych.

Stawki w podatku od środków transportowych zostały określone w uchwale nr XV/118/2015 z dnia 25 listopada 2015 roku

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wysokość stawek podatkowych
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Miłkowice
Informację opublikował:Łukasz Czubak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:20.12.2018 08:51

Rejestr zmian dokumentu

pokaż