pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Lipce, gm. Miłkowice stanowiącej własność Gminy Miłkowice.

ZOP.V.6840.12.2018

Miłkowice, dnia 19.12.2018r.

Wójt Gminy Miłkowice

 

na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r. poz. 1490 t.j.)

o g ł a s z a

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Lipce, gm. Miłkowice stanowiącej własność Gminy Miłkowice.

 

1. Opis nieruchomości:

Lp.

Numer działki

Powierzchnia działki

[ha]

Obręb

Numer księgi wieczystej

Cena wywoławcza

[zł]

Wadium

[zł]

1

148/2

4,3342

Lipce

LE1L/00052001/2

963.000,00

90.000,00

 

2. Przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie, na którym nie uchwalono miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, natomiast w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miłkowice przedmiotowa nieruchomość opisana jest jako U – tereny projektowe, wskazane
w Studium jako tereny o wiodącej funkcji aktywności gospodarczej – usługowe. Działka nieuzbrojona, istnieje możliwość uzbrojenia w sieć energetyczną, telefoniczną, wodociągową gminna oraz kanalizacje ogólnościekową. Działka jest niezabudowana i użytkowana rolniczo. Przez teren działki przebiega linia wysokiego napięcia i są posadowione słupy betonowe, jest położona bezpośrednio przy drodze krajowej nr 94 – trasa Legnica-Chojnów w odległości 1km od drogi krajowej nr 3. Nieruchomość
posiada użytki RIVa – 2,7938 ha, RIVB – 1,2673 ha, ŁIV – 0,2517 ha oraz PsIV – 0,0214 ha.

3. Cena wywoławcza nieruchomości: 963.000,00 zł (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt trzy tysiące złotych 00/100). Wylicytowaną cenę sprzedaży nieruchomości należy wpłacić na konto Bank Spółdzielczy we Wschowie oddział Miłkowice 24 8669 0001 0320 5929 2000 0002, przed zawarciem umowy sprzedaży. Do ceny nabycia należy doliczyć aktualnie obwiązujący podatek VAT.

4. Warunki udziału w przetargu: w przetargu mogą uczestniczyć osoby, które wpłacą wadium w wysokości
90.000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), przedstawią oryginał dowodu wpłaty wadium oraz złożą pisemne oświadczenie, że znany jest im stan prawny nieruchomości.

5. Termin i miejsce przeprowadzenia przetargu: 26 lutego 2019 roku o godzinie 9:00 w Urzędzie Gminy Miłkowice ul. Wojska Polskiego 71.

6. Termin, miejsce wpłaty oraz wysokość wadium: wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić na konto Banku Spółdzielczego we Wschowie oddział Miłkowice rachunek nr: 94 8669 0001 0320 5929 2000 0003 do dnia 19 lutego 2019 roku. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który ustalony zostanie jako nabywca, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone, niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni.

7. Termin i miejsce oględzin nieruchomości: nieruchomość zostanie udostępniona do oglądania po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod nr 76 88 71 212 w.15

8. Wysokość postąpienia: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej,
z zaokrągleniem, do pełnych dziesiątek złotych.

9. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży: jeżeli uczestnik przetargu ustalony jako nabywca uchyli się od podpisania umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego wpłacone wadium nie będzie podlegało zwrotowi.

10. Informacje dodatkowe:

a) sprzedaż nieruchomości następuje wg danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków oraz księdze wieczystej

b) nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym

c) przetarg zostanie przeprowadzony w trybie przewidzianym przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.
z 2018r. poz. 2204 t.j.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r. poz. 1490 t.j.)

d) przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej, o co najmniej jedno postąpienie

e) nabycie nieruchomości przez cudzoziemca, w rozumieniu przepisów ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, wymaga uzyskania zezwolenia ministra właściwego ds. wewnętrznych i administracji. W przypadku nie uzyskania zezwolenia wpłacone wadium nie będzie podlegało zwrotowi

f) organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu

g) uczestnicy przetargu powinni:

   • legitymować się dowodem osobistym, a ponadto w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej należy posiadać i przedłożyć komisji przetargowej: osoba fizyczna – zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej; osoby prawne – wypis z właściwego rejestru oraz zgodę organów statusowych na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu

   • posiadać i przedłożyć komisji przetargowej oryginał dowodu wpłaty wadium

   • złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami i przedmiotem przetargu oraz o przyjęciu ich bez zastrzeżeń

   • złożyć pisemne oświadczenie, że znany jest im stan prawny nieruchomości

   • przedstawić oryginał pełnomocnictwa poświadczonego notarialnie przez osoby reprezentujące w przetargu osobę prawną lub fizyczną

   • w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków – przedłożyć pisemną zgodę współmałżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego, lub złożyć przez osobę przystępująca do przetargu dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami,

h) małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka,

i) wszelkie koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży ponosi wygrywający przetarg.

12. Zastrzeżenia: Wójt Gminy Miłkowice może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu do publicznej wiadomości z podaniem przyczyny odwołania przetargu.

13. Niniejsze ogłoszenie podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej, a wyciąg z ogłoszenia w prasie codziennej o zasięgu krajowym.

 

 

Wójt Gminy Miłkowice

(-) Dawid Stachura

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Lipce, gm. Miłkowice stanowiącej własność Gminy Miłkowice.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Miłkowice
Informację opublikował:Agnieszka Zawisza
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:19.12.2018
Data publikacji:19.12.2018 11:35

Rejestr zmian dokumentu

pokaż