pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości komunalnych

ZOP.V.6845.26.2018

Miłkowice, dnia 1 sierpnia 2018 roku

Wójt Gminy Miłkowice

 

na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U. z 2014r. poz. 1490 z późn. zm.) dnia 01.08.2018r.

 

o g ł a s z a

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości komunalnych

 

Opis nieruchomości:

Przedmiotem przetargu jest część niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Miłkowice oznaczonej numerami 389 o powierzchni 1,4800 ha i użytkach RIIIb oraz 388/1 o powierzchni 5,1900 ha i użytkach: RIVb – 1,8800 ha, RIIIa – grunty orne 0,9200 ha, RIIIb – 2,3900 ha, dla której Sąd Rejonowy w Legnicy prowadzi księgą wieczystą KW nr LE1L/00064345/2. Łączna powierzchnia dzierżawy wynosi 6,6700 ha.

Zgodnie z Uchwałą nr XLIV/245/2009 Rady Gminy Miłkowice z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Miłkowice i Siedliska działka nr 389 opisana jest jako M2-ZD/ZP – tereny ogrodów działkowych i zieleni parkowej, natomiast działka nr 388/1 jako M2-ZD/ZP – tereny ogrodów działkowych i zieleni parkowej oraz M-MNj – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

 

 

Czas trwania dzierżawy: 7 lat.

 

Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Nieruchomości nie są obciążone żadnymi długami, prawami, zobowiązaniami lub roszczeniami na rzecz osób trzecich.

 

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi: 700,00 zł (słownie: siedemset złotych 00/100).

 

Wadium w wysokości: 140,00 zł (słownie: sto czterdzieści złotych 00/100).

 

Przetarg odbędzie się w dniu 5 września 2018 roku o godz. 11:00, w siedzibie Urzędu Gminy w Miłkowicach przy ul. Wojska Polskiego 71.

 

 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.

 

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:

- wpłacenie wadium w wysokości 140,00 zł należy wpłacić do dnia 28 sierpnia 2018 r. na konto Bank Spółdzielczy we Wschowie oddział Miłkowice 94 8669 0001 0320 5929 2000 0003. W tym dniu kwota wadium musi być uznana na rachunku Urzędu. Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu;

- złożenie przed otwarciem przetargu pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu i zapoznaniu się z przedmiotem przetargu;

- w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby fizycznej - osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie;

- w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej - przedłożenie aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw sporządzonych notarialnie, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

 

Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, a rozstrzygnięcie jego pozytywne, jeżeli przynajmniej jeden z uczestników zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej, które nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem, do pełnych dziesiątek złotych.

 

W przypadku wygrania przetargu wpłacone wadium zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego.

Wpłacone wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy dzierżawy w terminie 14 dni od dnia zakończenia przetargu. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się w terminie 3 dni przelewem.

 

Organizator przetargu z podaniem przyczyny może do chwili rozpoczęcia przetargu odstąpić od jego przeprowadzenia.

 

Szczegółowych informacji o ww. nieruchomościach można uzyskać w pok. 14 tutejszego urzędu lub pod numerem telefonu 76 88 71 212 wew. 15 oraz na stronie internetowej BIP.

 

Niniejsze ogłoszenie podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu, ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicy ogłoszeń właściwego sołectwa oraz zamieszczeniu na stronie internetowej BIP na okres 30 dni.

 

 

 

Wójt Gminy Miłkowice

(-) Dawid Stachura

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości komunalnych
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Miłkowice
Informację opublikował:Agnieszka Zawisza
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:01.08.2018
Data publikacji:01.08.2018 07:34

Rejestr zmian dokumentu

pokaż