I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Gniewomirowice

ZOP.V.6840.9.2016

Wójt Gminy Miłkowice

 

na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) w dniu 30.05.2018r.

 

o g ł a s z a

 

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Miłkowice, gm. Miłkowice stanowiącej własność Gminy Miłkowice.

 

1. Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w obrębie Gniewomirowice, gmina Miłkowice, w skład której wchodzą działki oznaczone numerami ewidencyjnymi 317 i 190/1 o powierzchni łącznej 2,0048 ha, dla której Sąd Rejonowy w Legnicy prowadzi księgę wieczystą nr LE1L/00043439/5.

Nieruchomość położona jest ok 450 m w prostej linii od drogi asfaltowe, relacji Legnica-Chojnów, kształt nieruchomości w formie wąskiego pasa gruntu, mało funkcjonalna z uwagi na swoje parametry. Nieruchomość położona na terenie płaskim, w sąsiedztwie niezabudowanych gruntów użytkowanych rolniczo. Nieruchomość jest nieuzbrojona.

2. Oznaczenie w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego: nieruchomość zlokalizowana jest na terenie dróg transportu rolniczego, zgodnie z uchwałą nr LI/302/2014 Rady Gminy Miłkowice z dnia 11.07.2014 r.

3. Cena wywoławcza nieruchomości: 131 000,00 zł słownie: sto trzydzieści jeden tysięcy złotych zero groszy. Cenę sprzedaży nieruchomości należy wpłacić na konto Bank Spółdzielczy we Wschowie oddział Miłkowice 24 8669 0001 0320 5929 2000 0002, przed zawarciem umowy sprzedaży.

4. Warunki udziału w przetargu: w przetargu mogą uczestniczyć osoby, które wpłacą wadium w wysokości 13 100,00 zł słownie: trzynaście tysięcy sto złotych zero groszy, przedstawią oryginał dowodu wpłaty wadium oraz złożą pisemne oświadczenie, że znany jest im stan prawny nieruchomości.

5. Termin i miejsce przeprowadzenia przetargu: 3 lipca 2018 roku o godzinie 10:00 w Urzędzie Gminy Miłkowice ul. Wojska Polskiego 71.

6. Termin, miejsce wpłaty oraz wysokość wadium: wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić w kasie Urzędu Gminy Miłkowice lub na konto Banku Spółdzielczego we Wschowie oddział Miłkowice rachunek nr: 94 8669 0001 0320 5929 2000 0003 do dnia 22 czerwca 2018 roku. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który ustalony zostanie jako nabywca, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone, niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni.

7. Termin i miejsce oględzin nieruchomości: nieruchomość zostanie udostępniona do oglądania po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod nr 76 88 71 212 w. 15.

8. Wysokość postąpienia: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem, do pełnych dziesiątek złotych.

9. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży: jeżeli uczestnik przetargu ustalony jako nabywca uchyli się od podpisania umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego wpłacone wadium nie będzie podlegało zwrotowi,

10. Informacje dodatkowe:

a) sprzedaż nieruchomości następuje wg danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków oraz księdze wieczystej

                b) nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym

c) przetarg zostanie przeprowadzony w trybie przewidzianym przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490)

d) przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej, o co najmniej jedno postąpienie

e) nabycie nieruchomości przez cudzoziemca, w rozumieniu przepisów ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, wymaga uzyskania zezwolenia ministra właściwego ds. wewnętrznych i administracji. W przypadku nie uzyskania zezwolenia wpłacone wadium nie będzie podlegało zwrotowi

f) organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu

g) uczestnicy przetargu powinni:

   • legitymować się dowodem osobistym, a ponadto w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej należy posiadać i przedłożyć komisji przetargowej: osoba fizyczna – zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej; osoby prawne – wypis z właściwego rejestru oraz zgodę organów statusowych na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu

   • posiadać i przedłożyć komisji przetargowej oryginał dowodu wpłaty wadium

   • złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami i przedmiotem przetargu oraz o przyjęciu ich bez zastrzeżeń

   • złożyć pisemne oświadczenie, że znany jest im stan prawny nieruchomości

   • przedstawić oryginał pełnomocnictwa poświadczonego notarialnie przez osoby reprezentujące w przetargu osobę prawną lub fizyczną

   • w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków – przedłożyć pisemną zgodę współmałżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego, lub złożyć przez osobę przystępująca do przetargu dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami,

                h) małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka,

i) wszelkie koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży ponosi wygrywający przetarg.

11. Zastrzeżenia: Wójt Gminy Miłkowice może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu do publicznej wiadomości z podaniem przyczyny odwołania przetargu.

12. Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługiwałoby pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 121 ze zm.) do pierwszego przetargu upłynął dnia 11.10.2017 r.

 

Niniejsze ogłoszenie podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń urzędu, zamieszczeniu na stronie internetowej www.ugmilkowice.net i w Biuletynie Informacji Publicznej, a wyciąg z ogłoszenia w prasie lokalnej.

 

Wójt Gminy Miłkowice

(-) Dawid Stachura

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Gniewomirowice
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Miłkowice
Informację opublikował:Agnieszka Zawisza
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:30.05.2018
Data publikacji:30.05.2018 09:31

Rejestr zmian dokumentu

pokaż