III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości komunalnej położonej w miejscowości Jezierzany

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA

Miłkowice, dnia 10.04.2018r.

ZOP.V.6840.17.2017

Wójt Gminy Miłkowice

na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U. z 2014r. poz. 1490) dnia 10.04.2018r. ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości komunalnej położonej w miejscowości Jezierzany.

  1. Opis nieruchomości: przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa obejmująca działki o numerach 41/1, 41/2, 41/3, 41/4 oraz 41/5, o powierzchni łącznej 11.1652 ha, dla której Sąd Rejonowy w Legnicy prowadzi księgę oznaczonej nr LE1L/00088685/1.

  2. Przeznaczenie w planie miejscowym: W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miłkowice nieruchomość leży w części na terenie oznaczonym symbolem WS – istniejące i projektowane tereny wód powierzchniowych stojących oraz w części na terenie oznaczonym symbolem S – tereny zainwestowane oraz projektowane, ujęte w planie zagospodarowania przestrzennego, wskazane w Studium jako tereny usług sportu, rekreacji.

  3. Cena wywoławcza nieruchomości: 1 350 000,00 zł (słownie: jeden milion trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Do ceny nabycia należy doliczyć 23% podatek VAT. Cena sprzedaży płatna jest jednorazowo na konto: Bank Spółdzielczy we Wschowie Oddział Miłkowice na rachunek numer: 24 8669 0001 0320 5929 2000 0002, przed zawarciem umowy sprzedaży.

  4. Termin i miejsce przeprowadzenia przetargu: 12 czerwca 2018 roku o godzinie 9:00 w siedzibie tut. Urzędu Gminy Miłkowice przy ul. Wojska Polskiego 71.

  5. Termin, miejsce wpłaty oraz wysokość wadium: wadium w wysokości 135 000,00zł (sto trzydzieści pięć tysięcy złotych 00/100) wniesione w pieniądzu należy wpłacić na konto Banku Spółdzielczego we Wschowie Oddział Miłkowice na rachunek numer: 94 8669 0001 0320 5929 2000 0003 do dnia 6 czerwca 2018 roku (termin wpływu na konto) z dopiskiem „Przetarg: nieruchomość Jezierzany”. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który ustalony zostanie jako nabywca, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone, niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni.

  6. Termin i miejsce oględzin nieruchomości: nieruchomość zostanie udostępniona do oglądania po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod nr 76 88 71 212 w. 15.

  7. Pierwszy przetarg odbył się 04.01.2018r., drugi przetarg odbył się 12.03.2018r.

  8. Niniejsze ogłoszenie podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń urzędu, zamieszczeniu na stronie internetowej www.ugmilkowice.net i w Biuletynie Informacji Publicznej, a wyciąg z ogłoszenia w prasie o zasięgu krajowym.

Wójt Gminy Miłkowice

(-) Dawid Stachura

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości komunalnej położonej w miejscowości Jezierzany
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Miłkowice
Informację opublikował:Agnieszka Zawisza
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:10.04.2018
Data publikacji:10.04.2018 15:26

Rejestr zmian dokumentu

pokaż