wersja do wydruku redaktor 24.11.2009 09:28

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego

Zarządzanie kryzysowe to działalność organów administracji publicznej będąca elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, usuwaniu ich skutków oraz odtwarzaniu zasobów i infrastruktury krytycznej.

Organy właściwe w sprawach zarządzania kryzysowego oraz ich zadania i zasady działania, a także zasady finansowania zadań zarządzania kryzysowego określa Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2007 Nr 89, poz.590 z poź. zmianami)

1. Poziom Krajowy

 • Rada Ministrów z Prezesem Rady Ministrów na czele
 • Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego - organ opiniodawczo-doradczy właściwy w sprawach inicjowania i koordynowania działań podejmowanych w zakresie zarządzania kryzysowego
 • Rządowe Centrum Bezpieczeństwa podległe Prezesowi Rady Ministrów - zapewnia obsługę Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów, Zespołu i Ministra właściwego do spraw wewnętrznych w sprawach zarządzania kryzysowego oraz pełni funkcję Krajowego Centrum Zarządzania Kryzysowego

2. Poziom Wojewódzki

 • Wojewoda
 • Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego - organ pomocniczy wojewody powoływany przez wojewodę, który określa jego skład, organizację, siedzibę oraz tryb pracy
 • Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego, którego obsługę zapewniają komórki organizacyjne właściwe w sprawach zarządzania kryzysowego w urzędach wojewódzkich

3. Poziom Powiatowy

 • Starosta
 • Powiatowy Zespołu Zarządzania Kryzysowego - organ pomocniczy powołany przez Starostę, który określa jego skład, organizację, siedzibę oraz tryb pracy
 • Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego W miejscowościach będących jednocześnie siedzibami powiatów i miast na prawach powiatu, na podstawie porozumienia zawartego między tymi jednostkami samorządu terytorialnego, może być tworzone wspólne Centrum Zarządzania Kryzysowego obejmujące zasięgiem działania obszar obu jednostek samorządu terytorialnego.

4. Poziom Gminny

 • Wójt, Burmistrz lub Prezydent Miasta
 • Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego - organ pomocniczy powołany przez Wójta, Burmistrza lub Prezydenta Miasta, który określa jego skład, organizację, siedzibę oraz tryb pracy
 • Gminne (Miejskie) Centrum Zarządzania Kryzysowego - utworzone przez Wójta, Burmistrza lub Prezydenta Miasta tylko w przypadku gdy uzna on to za konieczne.

 

 

 

 

 

 

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­

 

Urząd Gminy w Miłkowicach

Stanowisko ds. obywatelskich, bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego

ul. Wojska Polskiego 71

59-222 Miłkowice

Tel: 76 8871 212 wew. 15

E-mail: zk@ugmilkowice.net


Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego

ul. Wojska Polskiego 71

59-222 Miłkowice

Tel: 76 887 12 42

Fax: 76 887 12 43

E-mail: zk@ugmilkowice.net

 

Tel gsm:  662 751 731

 

 

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Miłkowice
Informację opublikował:redaktor
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:24.11.2009
Data publikacji:24.11.2009 09:28

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
04.04.2018 11:34 Edycja dokumentu (Artur Kowal)
24.02.2015 12:43 Edycja dokumentu (Radosław Pikalski)
24.02.2015 12:25 Edycja dokumentu (Radosław Pikalski)
24.02.2015 09:53 Edycja dokumentu (Radosław Pikalski)
13.08.2014 09:12 Edycja dokumentu (Radosław Pikalski)
02.08.2013 08:38 Edycja dokumentu (Radosław Pikalski)
24.11.2009 10:35 Edycja dokumentu
24.11.2009 09:43 Edycja dokumentu
24.11.2009 09:42 Edycja dokumentu
24.11.2009 09:37Dokument został odzyskany.
24.11.2009 09:36Dokument usunięto.
24.11.2009 09:28 Utworzenie dokumentu.