wersja do wydruku Artur Kowal 13.12.2016 09:30

Ogłoszenie AZBEST

                         Miłkowice, dnia 12.12.2016

O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Miłkowice  informuje, iż w  2017 r  zamierza wystąpić do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z wnioskiem o pozyskanie środków na realizację zadania związanego z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miłkowice.  W razie otrzymania  dotacji z WFOŚIGW Gmina Miłkowice przystąpi do realizacji ww. zadania, w ramach którego pokryte zostanie nawet 100 % kosztów dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej związanych z usunięciem wyrobów zwierających azbest występujących na terenie Gminy  Miłkowice w tym :

(85 % kosztów pokryje WFOŚiGW, a 15 % kosztów Gmina Miłkowice).

W związku z powyższym właściciele nieruchomości położonych  na terenie  gminy Miłkowice, którzy wyrażają chęć usunięcia wyrobów azbestowych zobowiązani są do złożenia DEKLARACJI uczestnictwa w zadaniu związanym z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miłkowice.

Deklarację należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05.01.2017 r druk dostępny na BIP Gmina Miłkowice w zakładce AZBEST, lub w Urzędzie Gminy Miłkowice.

Deklaracje złożone po terminie nie będą rozpatrywane !

Warunkiem zakwalifikowania deklaracji do realizacji ww. zadania jest fakt ujęcia nieruchomości, dla której składana jest deklaracja w ,,Inwentaryzacji azbestu i wyrobów zawierających azbest”sporządzonej dla Gminy Miłkowice.

UWAGA

W ramach zadania związanego z usuwaniem azbestu nie będą finansowane koszty zakupu i wykonania nowego pokrycia dachowego. Powyższe koszty właściciel nieruchomości musi pokryć we własnym zakresie.

Więcej informacji można uzyskać w  Urzędzie Gminy Miłkowice w Wydziale Zasobów Komunalnych Podatków i Opłat tel. 76 88 71  212 wew.30.

Wójt  Gminy  Miłkowice

(-)  Dawid Stachura

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie AZBEST
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Miłkowice
Informację opublikował:Artur Kowal
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:13.12.2016
Data publikacji:13.12.2016 09:30

Rejestr zmian dokumentu

pokaż