ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Rzeszotary, podstrefa LSSE, gm. Miłkowice stanowiących własność Gminy Miłkowice dz. 572/3 i dz. 572/4

wyciąg z ogłoszenia

Miłkowice, dnia 19 października 2016 roku

Wójt Gminy Miłkowice

 

na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U. z  2014r. poz. 1490)

o g ł a s z a

drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Rzeszotary w specjalnej strefie ekonomicznej

 1. Opis nieruchomości:  

Lp.

Numer działki

Powierzchnia działki

[m2]

Obręb

Numer księgi wieczystej

Cena wywoławcza

[zł]

Wadium

[zł]

Godzina rozpoczęcia przetargu

1

572/3

3853

Rzeszotary

LE1L/00061052/0

136 000,00

14 000,00

9:00

2

572/4

2746

Rzeszotary

LE1L/00061052/0

106 000,00

11 000,00

9:30

 

 

 1. Opis dodatkowy: Nieruchomości położone są na terenie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, podstrefa Miłkowice.
 2. Terminy poprzednich przetargów: I przetarg odbył się w dniu 21 września 2016r.
 3. Obciążenia nieruchomości i inne zobowiązania:
 1. Nieruchomości wolne są od obciążeń i innych zobowiązań oraz posiadają dostęp do drogi publicznej.
 2. Sprzedaż nieruchomości obostrzona zostanie obowiązkiem jej zagospodarowania przez nabywców, poprzez zlokalizowanie na terenie danej nieruchomości przedsiębiorstwa o przedmiocie działalności zgodnym z warunkami LSSE, w tym w szczególności zakończenie w niżej podanym terminie realizacji inwestycji.
 3. Zakończenie inwestycji – udokumentowane przedłożeniem pozwolenia na użytkowanie obiektu winno nastąpić w terminie do 3 lat od dnia podpisania notarialnej umowy sprzedaży.
 4. W przypadku przekroczenia przez nabywcę terminu zakończenia inwestycji zostanie naliczona kara umowna w wysokości 20% ceny sprzedaży brutto.
 5. Możliwość naliczenia przez Gminę Miłkowice kar umownych określonych w pkt. 4 zostanie zapisana w notarialnej umowie sprzedaży i zabezpieczona ustanowieniem hipoteki w wysokości 30% ceny sprzedaży brutto.
 6. W razie przeniesienia przez nabywcę prawa własności nieruchomości na osoby trzecie i niedotrzymania przez kolejnego (kolejnych) właścicieli nieruchomości terminów jej zagospodarowania, kary umowne będą ciążyć nadal na nabywcy.
 7. Niezależnie od kar umownych z pkt. 4 w przypadku niewywiązania się nabywcy, a także jego następców prawnych z terminu zagospodarowania nieruchomości Gmina Miłkowice zastrzeże sobie prawo jej odkupu do 5 lat od daty jej sprzedaży po cenie równej cenie sprzedaży nieruchomości, pomniejszonej o naliczone kary umowne. Prawo to zastrzeżone zostanie w umowie notarialnej i księdze wieczystej.
 1. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:
  1. zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miłkowice uchwalonego Uchwałą Rady Gminy Miłkowice nr LV/308/2014 z dnia 18 września 2014 roku – przeznaczona do zbycia nieruchomość znajduje się w terenie oznaczonym symbolem: 3 P/U – przeznaczenie podstawowe terenu: tereny zabudowy produkcyjno-usługowej. Dokładny opis dotyczący przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego nieruchomości, wynikający z ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, można uzyskać bezpośrednio w Urzędzie Gminy w Miłkowicach, ul. II Armii Wojska Polskiego 71, pok. nr 23. Plan miejscowy dostępny jest również na stronie internetowej http://bip.ug-milkowice.dolnyslask.pl/.
  2. Nieruchomość jest uzbrojona w przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne oraz posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej.
 2. Warunki dodatkowe i szczegółowe:  O nabycie nieruchomości mogą ubiegać się podmioty, które:
  1. nie są w stanie upadłości lub likwidacji działalności gospodarczej, ani nie są zagrożone takimi procesami,
  2. nie zalegają w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, podatki dochodowe i podatki lokalne,
  3. dają gwarancję odpowiedniego potencjału rozwojowego i inwestycyjnego,
  4. przed przystąpieniem do przetargu uczestnik przetargu winien zapoznać się z dokumentacją przedmiotowej nieruchomości oraz wszelkimi ograniczeniami związanymi z prowadzeniem działalności w LSSE (w szczególności na terenie strefy nie może powstawać infrastruktura turystyczna, handlowa i mieszkaniowa).
 3. Cena wywoławcza nieruchomości: Określona została w tabeli powyżej dla poszczególnych działek.  Do ceny nabycia należy doliczyć 23% podatek VAT. Cena sprzedaży płatna jest jednorazowo na konto: Bank Spółdzielczy we Wschowie Oddział Miłkowice na rachunek numer:  24 8669 0001 0320 5929 2000 0002, przed zawarciem umowy sprzedaży.
 4. Warunki udziału w przetargu: w przetargu mogą uczestniczyć osoby, które wpłacą wadium w wysokości określonej w tabeli dla poszczególnych działek, przedstawią dowód wpłaty wadium oraz złożą pisemne oświadczenie, że znany jest im stan prawny nieruchomości.
 5. Wysokość postąpienia: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej,
  z zaokrągleniem, do pełnych dziesiątek złotych.
 6. Termin i miejsce przeprowadzenia przetargu: 23 listopada 2016 roku o godzinie  wg tabeli dla poszczególnych działek w siedzibie tut. Urzędu Gminy Miłkowice przy ul. II Armii Wojska Polskiego 71.
 7. Termin, miejsce wpłaty oraz wysokość wadium: wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić na konto Banku Spółdzielczego we Wschowie Oddział Miłkowice na rachunek numer:
  94 8669 0001 0320 5929 2000 0003 do dnia 15 listopada 2016 roku (termin wpływu na konto) z dopiskiem „Przetarg: działka nr (wybrać z tabeli) Rzeszotary”. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który ustalony zostanie jako nabywca, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone, niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem  3 dni.

                                                                                                                                                                                                                           Wójt Gminy Miłkowice

                                                                                                                                                                                                                              (-) Dawid Stachura

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Rzeszotary, podstrefa LSSE, gm. Miłkowice stanowiących własność Gminy Miłkowice dz. 572/3 i dz. 572/4
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Miłkowice
Informację opublikował:Agnieszka Zawisza
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:19.10.2016
Data publikacji:19.10.2016 09:04

Rejestr zmian dokumentu

pokaż