ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Gniewomirowice, gm. Miłkowice stanowiących własność Gminy Miłkowice dz. 328/692 i dz. 328/693

wyciąg z ogłoszenia

Miłkowice, dnia 19 października 2016 roku

Wójt Gminy Miłkowice

na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U. z 2014r. poz. 1490)

o g ł a s z a

trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w miejscowości Gniewomirowice, gm. Miłkowice stanowiących własność Gminy Miłkowice.

  1. Opis nieruchomości:

Lp.

Numer działki

Powierzchnia działki

[m2]

Obręb

Numer księgi wieczystej

Cena wywoławcza

[zł]

Wadium

[zł]

Godzina rozpoczęcia przetargu

1

328/692

2247

Gniewomirowice

LE1L/00052000/5

65 000,00

3 300,00

9:00

2

328/693

1747

Gniewomirowice

LE1L/00052000/5

50 000,00

2 500,00

9:30

 
  1. Przedmiotowe nieruchomości położone są na terenie, na którym uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przyjęty Uchwałą Nr IX/60/2011 Rady Gminy Miłkowice z dnia 10 czerwca 2011 r. Działki zlokalizowane są na terenie oznaczonym symbolem MNj – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
  2. Terminy poprzednich przetargów: I przetarg odbył się w dniu 22 czerwca 2016r., II przetarg odbył się w dniu 21 września 2016r.
  3. Cena wywoławcza nieruchomości: Określona została w tabeli powyżej dla poszczególnych działek.  Wylicytowaną cenę sprzedaży nieruchomości należy wpłacić na konto Bank Spółdzielczy  we Wschowie oddział Miłkowice  24 8669 0001 0320 5929 2000 0002, przed zawarciem umowy sprzedaży. Do ceny nabycia należy doliczyć 23% podatek VAT.
  4. Warunki udziału w przetargu: w przetargu mogą uczestniczyć osoby, które wpłacą wadium w wysokości określonej w tabeli, przedstawią oryginał dowodu wpłaty wadium oraz złożą pisemne oświadczenie, że znany jest im stan prawny nieruchomości.
  5. Termin i miejsce przeprowadzenia przetargu: 22 listopada 2016 roku o godzinie wg tabeli dla poszczególnych działek  w Urzędzie Gminy Miłkowice ul. II Armii Wojska Polskiego 71.
  6. Termin, miejsce wpłaty oraz wysokość wadium: wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić  w kasie Urzędu Gminy Miłkowice lub na konto Banku Spółdzielczego we Wschowie oddział Miłkowice rachunek nr: 94 8669 0001 0320 5929 2000 0003 do dnia 15 listopada 2016 roku. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który ustalony zostanie jako nabywca, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone, niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni.
  7. Termin i miejsce oględzin nieruchomości: nieruchomość zostanie udostępniona do oglądania  po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod nr 76 88 71 210 lub 76 88 71 212.

                                                                                                                                                                                                                                                                           Wójt Gminy Miłkowice

                                                                                                                                                                                                                                                                             (-) Dawid Stachura

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Gniewomirowice, gm. Miłkowice stanowiących własność Gminy Miłkowice dz. 328/692 i dz. 328/693
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Miłkowice
Informację opublikował:Agnieszka Zawisza
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:19.10.2016
Data publikacji:19.10.2016 08:50

Rejestr zmian dokumentu

pokaż