Zawiadomienie o zmianie stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Działając na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U z 2013r., poz. 1399 ze zm.), Wójt Gminy Miłkowice


z a w i a d a m i a

że dnia 28 października 2015 roku Rada Gminy Miłkowice powzięła uchwałę XIV/106/2015 w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty, w związku z czym zmianie uległy stawki miesięcznej opłaty za odbiór odpadów komunalnych.
Zmienione stawki będą obwiązywały od 1 stycznia 2016 roku w następującej wysokości:
1.    za odpady zbierane w sposób selektywny – 12,00 zł od osoby za miesiąc;
2.    za odpady nie zbierane w sposób selektywny (zmieszane) – 22,00 zł od osoby za miesiąc.

W związku z zaistniałymi zmianami, zgodnie z przepisami ustawy nie ma obowiązku składania nowej deklaracji.
Nową deklarację należy złożyć jedynie w przypadku zmiany danych stanowiących podstawę określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (zmiana ilości osób) lub też zmiany sposobu zbierania odpadów komunalnych. Wzory deklaracji w załącznikach.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie o zmianie stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Miłkowice
Informację opublikował:Łukasz Czubak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:12.11.2015 11:45