wersja do wydruku Artur Kowal 31.07.2015 08:32

Sposoby głosowania w referendum

1. Głosowanie przez pełnomocnika:

Osoby niepełnosprawne oraz te, które najpóźniej w dniu wyborów ukończą 75 lat, mogą głosować przez pełnomocnika. Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania należy złożyć w Urzędzie Gminy, najpóźniej do 28 sierpnia 2015r.

Do wniosku należy dołączyć:

 • kopię aktualnego orzeczenia o ustaleniu stopnia niepełnosprawności (jeżeli wyborca udzielający pełnomocnictwa w dniu głosowania nie będzie miał ukończonych 75 lat)  
 • pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem, zawierającą jej nazwisko i imię (imiona) oraz adres zamieszkania, a także nazwisko i imię (imiona) osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania
 • kopię zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego osobie mającej być pełnomocnikiem (jeżeli osoba ta nie jest ujęta w rejestrze wyborców w tej samej gminie co udzielający pełnomocnictwa)  

Przez pełnomocnika głosować mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo równoznaczne orzeczenie organu rentowego.

Do grupy osób, które mogą głosować przez pełnomocnika należą także osoby, które najpóźniej w dniu wyborów ukończą 75 lat .

Pełnomocnikiem może być osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania.

Pełnomocnictwo można przyjąć tylko od jednej osoby lub od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wspólny (ojciec, matka, dziadek, babka, itd.) zstępny (syn, córka, wnuk, wnuczka, itd.), małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.

Pełnomocnikiem nie może być osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa, a także mężowie zaufania, jak również kandydaci na posła lub senatora.

Wyborca ma prawo cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa. Cofnięcie pełnomocnictwa następuje przez złożenie najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów (do 8 maja) stosownego oświadczenia, w urzędzie w którym sporządzono akt pełnomocnictwa, lub doręczenie takiego oświadczenia właściwej obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania.

Wyborca, który udzieli pełnomocnictwa może głosować osobiście w lokalu wyborczym, jeżeli wcześniej nie oddał głosu pełnomocnik. Głosowanie osobiste przez wyborcę powoduje wygaśnięcie pełnomocnictwa.

Wypełniony wniosek należy dostarczyć do Urzędu Gminy właściwej ze względu na adres zamieszkania.

2. Głosowanie korespondencyjne:

Wyborca może głosować korespondencyjnie.
Zamiar głosowania korespondencyjnego wyborca powinien zgłosić w Urzędzie Gminy, w której wpisany jest do rejestru wyborców do dnia 22 sierpnia 2015r.

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego może być dokonane: ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej.

Zgłoszenie powinno zawierać:

 • nazwisko
 • imię (imiona),
 • imię ojca,
 • datę urodzenia,
 • numer ewidencyjny PESEL wyborcy,
 • oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie
 • adres na który ma być wysłany pakiet wyborczy, albo deklarację osobistego odbioru pakietu wyborczego w urzędzie gminy
 • oświadczenie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców w danej gminie,
 • prośbę o przesłania wraz z pakietem wyborczym nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a, o ile wyborca sobie zażyczy,

Doręczenie pakietu wyborczego: Wyborca, który zgłosił zamiar głosowania korespondencyjnego otrzymuje z urzędu pakiet wyborczy, nie później niż 7 dni przed dniem wyborów.

Pakiet wyborczy jest doręczany do wyborcy wyłącznie do rąk własnych, po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i pisemnym pokwitowaniu odbioru, chyba że zadeklarował osobisty odbiór pakietu w Urzędzie Gminy.

W skład pakietu wyborczego wchodzą: koperta zwrotna, karta do głosowania, koperta na kartę do głosowania, instrukcja głosowania korespondencyjnego i nakładka na kartę do głosowania sporządzona w alfabecie Braille’a, o ile wyborca jej zażądał.

Jak głosować: Na karcie do głosowania wyborca oddaje głos, zgodnie z informacją znajdującą się w dolnej części karty. Po oddaniu głosu kartę do głosowania wyborca umieszcza w kopercie oznaczonej "Koperta na kartę do głosowania", którą zakleja.
Niezaklejenie koperty na kartę do głosowania spowoduje, że karta do głosowania nie będzie uwzględniona przy ustalaniu wyników głosowania. Zaklejoną kopertę należy włożyć do koperty zwrotnej zaadresowanej na adres obwodowej komisji wyborczej wraz z podpisanym oświadczeniem o osobistym i tajnym oddaniu głosu. Przed włożeniem oświadczenia do koperty zwrotnej należy wpisać na nim miejscowość i datę jego sporządzenia oraz własnoręcznie podpisać. Nie włożenie oświadczenia do koperty zwrotnej lub nie podpisanie go spowoduje, że karta do głosowania nie będzie uwzględniona przy ustalaniu wyników głosowania. Koperę zwrotną należy zakleić i nadać na adres obwodowej komisji wyborczej, Wyborca może przed dniem głosowania osobiście dostarczyć kopertę zwrotną do Urzędu Gminy ( w godzinach pracy urzędu) lub w dniu głosowania do czasu jego zakończenia osobiście dostarczyć kopertę zwrotną obwodowej komisji wyborczej, której adres znajduje się na kopercie zwrotnej.

3. Zaświadczenie o prawie do głosowania:

Wyborca, który będzie przebywał poza miejscem stałego zamieszkania w dniu wyborów ma możliwość pobrania specjalnego zaświadczenia o prawie do głosowani. Zaświadczenie wydawane jest w Urzędzie Gminy do dnia 4 września 2015r.

Na podstawie zaświadczenia można zagłosować w każdym (również „swoim”) obwodzie do głosowania (lokalu wyborczym), utworzonym na terenie kraju i za granicą. Podczas głosowania należy okazać dokument tożsamości i oddać zaświadczenie członkowi komisji obwodowej.

Pobranie zaświadczenia powoduje wykreślenie ze spisu wyborców w  obwodzie właściwym dla miejsca zameldowania wyborcy na pobyt stały. Oznacza to, że bez zaświadczenia wyborca nie będzie mógł zagłosować w miejscu swojego  zameldowania. Należy zwrócić uwagę, aby nie utracić zaświadczenia o prawie do głosowania. W przypadku utraty zaświadczenia, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe wzięcie udziału w głosowaniu.

Do odbioru zaświadczenia wyborca może upoważnić inną osobę. Wówczas wyborca sporządza wniosek o wydanie zaświadczenia i upoważnienie, w którym wskazuje swoje imię i nazwisko, numer PESEL oraz dane osoby upoważnionej do odebrania zaświadczenia. Do wniosku dołącza kserokopie dowodu osobistego.

4. Dopisanie do spisu wyborców:

Osoby przebywające czasowo na obszarze gminy lub nigdzie niezamieszkałe w okresie obejmującym dzień wyborów mogą być dopisane do spisu wyborców na własny wniosek wniesiony do Urzędu najpóźniej do 5 dnia przed dniem wyborów tj. do  dnia  1 września 2015 r.

Wniosek o dopisanie do spisu wyborców trzeba złożyć osobiście, należy mieć przy dowód osobisty. Dopisanie do spisu wyborców spowoduje wykreślenie ze spisu wyborców w miejscu stałego zameldowania.

5. Dopisanie do rejestru wyborców:

Wyborca zamieszkujący stale na terenie Gminy bez zameldowania na pobyt stały, wyborca zamieszkujący na terenie gminy pod innym adresem aniżeli adres  zameldowania na pobyt stały oraz osoba nigdzie nie zamieszkująca a przebywająca stale na terenie Gminy może złożyć wniosek o wpisanie do rejestru wyborców.

We wniosku o wpisanie do rejestru wyborców podaje się:

 • nazwisko i imiona,
 • imię ojca,
 • datę urodzenia,
 • numer PESEL,
 • adres zameldowania wyborcy na pobyt stały lub adres ostatniego zameldowania na pobyt stały w Polsce.

Do wniosku dołącza się:

 • kserokopię ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy,
 • oświadczenie o miejscu stałego zamieszkania na terenie Gminy,
 • oświadczenie właściciela nieruchomości,
 • pisemną deklaracje zawierającą informacje niezbędne do wpisania do rejestru wyborców

Przepisy nie określają terminu, do którego najpóźniej wniosek o wpisanie do rejestru wyborców musi zostać złożony, aby wyborca mógł wziąć udział w wyborach. Jednakże należy mieć na uwadze, że Wójt ma 3 dni na rozpatrzenie wniosku. 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Sposoby głosowania w referendum
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Miłkowice
Informację opublikował:Artur Kowal
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:31.07.2015
Data publikacji:31.07.2015 08:32