rokowania na sprzedaż działek w Gniewomirowicach na dzień 10.01.2012r.

Wójt Gminy Miłkowice

dnia 30 listopada 2011 roku

ogłasza kolejne rokowania na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

 

Przedmiotem rokowań są następujące nieruchomości:

 

l.p

Numer

działki

Powierzchnia

działki

w m2

Obręb

Cena

wyjściowa

w zł

Zaliczka

w zł

Numer KW

Godzina rozpoczęcia rokowań

1

328/655

4697

G

N

I

E

W

O

M

I

R

O

W

I

C

E

80.000,00

4.000,00

52000

8.30

2

328/658

1419

29.000,00

1.500,00

52000

9.15

3

328/659

1339

27.000,00

1.400,00

52000

10.00

4

328/660

1556

30.000,00

1.500,00

52000

11.15

5

328/663

1723

34.000,00

1.700,00

52000

12.00

6

328/665

1236

25.000,00

1.300,00

52000

12.45

7

328/668

1996

39.000,00

2.000,00

52000

13.30

 

Zgłoszenia udziału w rokowaniach należy składać w zamkniętych kopertach w terminie do 4 stycznia 2012 roku do godz. 14.00 w sekretariacie Urzędu Gminy Miłkowice (pok. 25 na II piętrze). Zgłoszenie powinno zawierać:
- imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot
- datę sporządzenia zgłoszenia,
- oświadczenia, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
- proponowaną cenę i sposób jej zapłaty.
Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.

 

Rokowania zostaną przeprowadzone dnia 10 stycznia 2012r. w UG Miłkowice.

 

Cena osiągnięta w rokowaniach stanowi cenę nabycia nieruchomości, do której dolicza się podatek VAT w wysokości 23%.

Oprócz wartości nieruchomości nabywca opłaca koszty wyceny i dokumentacji geodezyjnej w wysokości 366,00 zł.

Dla działek obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, w którym wiodącą funkcją jest zabudowa mieszkaniowa. Działka o numerze 328/655 przeznaczona jest pod zabudowę usługową.

Celem przystąpienia do rokowań należy wpłacić zaliczkę do dnia 04.01.2012r. do godz. 14.00 w kasie UG w Miłkowicach lub na konto Bank Spółdzielczy we Wschowie oddział Miłkowice 94 8669 0001 0320 5929 2000 0003.

Gdy uczestnikiem rokowań jest osoba prawna, winna przedłożyć Komisji przetargowej aktualny wypis z rejestru sądowego oraz pełnomocnictwo wystawione przez organ zarządzający.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się w ustalonym terminie bez usprawiedliwienia w Kancelarii Notarialnej, wówczas wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.

Przetargi na sprzedaż w/w nieruchomości odbyły się w dniach: I przetarg – 16.06.2011r. II przetarg – 28.07.2011r., rokowania 20-21.09.2011r. oraz 17.11.2011r.

Zastrzega się prawo odstąpienia od rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Dodatkowe informacje dot. rokowań można uzyskać w UG Miłkowice w pok. Nr 24 lub pod nr tel. (0-76) 887-12-10/12.

 

Wójt Gminy Miłkowice

                                    Waldemar Kwaśny

 

 

 

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE PODCZAS ROKOWAŃ

 

Rokowania przeprowadzi komisja przetargowa powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Miłkowice

 

1. Po przybyciu o określonej godzinie uczestników rokowań, Przewodniczący Komisji przekazuje uczestnikom informacje zawarte w ogłoszeniu o rokowaniach, oraz w regulaminie rokowań. Rokowania odbywają się w kolejności jak w ogłoszeniu.

 

2. Następnie Komisja, w obecności uczestników:

- podaje liczbę otrzymanych zgłoszeń oraz sprawdza kwoty wpłaconych zaliczek,

- otwiera koperty zawierające zgłoszenia, sprawdza dane w nich zawarte, nie ujawniając ich treści uczestnikom, oraz sprawdza tożsamość uczestników rokowań;

- przyjmuje wyjaśnienia lub oświadczenia zgłoszone przez uczestników rokowań;

- ogłasza, które zgłoszenia zostały zakwalifikowane do ustnej części rokowań.

 

3. Komisja przeprowadzająca rokowania odmawia udziału w ustnej części rokowań osobom, których zgłoszenia:

- nie odpowiadają warunkom rokowań;

- zostały złożone po wyznaczonym terminie;

- są niekompletne

- są nieczytelne lub budzą wątpliwości co do ich treści.

 

4. Komisja przeprowadza ustną część rokowań w zakresie wszystkich warunków koniecznych do zawarcia umowy, oraz dodatkowych propozycji uczestników rokowań, osobno z każdą z osób zakwalifikowanych do udziału w tej części.

 

5. Dodatkowe propozycje uczestników rokowań złożone w trakcie ustnej części rokowań nie mogą być mniej korzystne od zawartych w pisemnym zgłoszeniu.

 

6. Po przeprowadzeniu ustnej części rokowań komisja ustala nabywcę lub stwierdza, że nie wybiera nabywcy.

 

7. W przypadku złożenia przez uczestników rokowań równorzędnych propozycji komisja może zorganizować dodatkowe ustne rokowania z tymi osobami.

 

8. Z przeprowadzonych rokowań przewodniczący komisji sporządza protokół.

 

Rokowania uważa się za zamknięte z chwilą podpisania protokołu.

Przewodniczący komisji zawiadamia ustnie uczestników rokowań o wyniku rokowań bezpośrednio po ich zamknięciu

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:rokowania na sprzedaż działek w Gniewomirowicach na dzień 10.01.2012r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Miłkowice
Informację opublikował:Łukasz Czubak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:30.11.2011 11:50