wersja do wydruku Artur Kowal 11.10.2011 11:42

w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu Gminy Miłkowice na rok 2011

ZARZĄDZENIE NR 64/2011

Wójta Gminy Miłkowice

z dnia 28 września 2011 roku

 

w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu Gminy Miłkowice na rok 2011

 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm.) i w związku z art.257 ust.1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240, Dz.U. z 2010r. Nr 28, poz.146; Nr 96, poz.620; Nr 123, poz.835; Nr 152, poz.1020; Nr 238, poz.1578; Nr 257, poz.1726) oraz z związku z § 11 pkt 3 Uchwały Nr III/15/2010 Rady Gminy Miłkowice z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie Budżetu Gminy Miłkowice na rok 2011

 

Wójt Gminy Miłkowice zarządza, co następuje:

 

§ 1.

 

W związku z Uchwałą Nr XII/86/2011 Rady Gminy Miłkowice z dnia 27 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2011, wprowadzam następujące zmiany w układzie wykonawczym budżetu Gminy Miłkowice na 2011 rok:

 

1. Zwiększa się plan dochodów Gminy Miłkowice o kwotę 73.010,15zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały, w tym:

1) dochody bieżące zwiększa się o 50.760,14zł,

2) dochody majątkowe zwiększa się o 22.250,01zł.

 

2. Zwiększa się plan wydatków Gminy Miłkowice o kwotę 73.010,15zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały, w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 49.311,15zł, z czego:

a) wydatki jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 12.673,75zł, z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 6.230zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o kwotę 6.443,75zł,

b) dotacje na zadania bieżące zwiększa się o kwotę 25.110zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejsza się o kwotę 18.178zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zwiększa się o kwotę 29.705,40zł.

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 23.699zł.

 

§ 2.

 

Dochody i wydatki budżetu Gminy po zmianach wynoszą:

 

1) Dochody 16.496.434,18zł, w tym:

a) dochody bieżące 14.199.049,17zł,

b) dochody majątkowe 2.297.385,01zł

2) Wydatki 16.981.193,01zł, w tym:

a) wydatki bieżące 13.975.311,01zł,

b) wydatki majątkowe 3.005.882,00zł.

 

§ 3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Miłkowice

Waldemar Kwaśny

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu Gminy Miłkowice na rok 2011
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Miłkowice
Informację opublikował:Artur Kowal
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:28.09.2011
Data publikacji:11.10.2011 11:42

Rejestr zmian dokumentu

pokaż