Lokalna Grupa Działania

 Miłkowice, dnia 16.11.2009 

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Integracja Turystyka w ramach projektu Lider Serwis realizowanego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich ogłasza konkurs na przyznanie witryn internetowych organizacjom pozarządowym z obszaru LGD Partnerstwo Integracja Turystyka.

Przedmiotem konkursu jest ufundowanie 4 witryn internetowych i ich utrzymanie dla 4 organizacji pozarządowych, chcących współpracować w ramach III sektora na obszarze LGD Partnerstwo Integracja Turystyka.

 

Zakres jednej strony: projekt, opieka techniczna, szkolenie administratorów, utrzymanie serwera.

 

Aby przystąpić do konkursu należy spełniać warunki określone w REGULAMINIE oraz dostarczyć do siedziby Stowarzyszenia wypełniony WNIOSEK.

 

Projekt Lider Serwis jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

 

 


 

 

Miłkowice, dnia 05.10.2009 

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Integracja Turystyka” informuje, że wkrótce będę mieli Państwo możliwość składania za jej pośrednictwem wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 dla małych projektów.

 

Termin składania wniosków o przyznanie pomocy

 

IV kwartał 2009r. Dokładny termin naboru wniosków zostanie podany już wkrótce.

 

Miejsce składania wniosków o przyznanie pomocy

 

Wnioski należy składać bezpośrednio w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Integracja Turystyka”, Jaśkowice Legnickie 49, 59-216 Kunice, od poniedziałku do piątku od godz. 08:00 do 16:00

 

Zasady ubiegania się o pomoc

 

Kryteria wyboru operacji: Zgodność operacji z LSR

Procedura oceny zgodności operacji z LSR polega na dokonaniu oceny zgodności celów i zakresu operacji z celami ogólnymi, szczegółowymi i przedsięwzięciami zapisanymi w LSR.

Operacja zostanie uznana za zgodną z LSR jeżeli będzie zgodna z:

- co najmniej jednym celem ogólnym,

- co najmniej jednym celem szczegółowym,

- co najmniej jednym przedsięwzięciem zapisanym w LSR.

Uznanie operacji za zgodną z LSR skutkuje przekazaniem operacji do dalszej oceny według lokalnych kryteriów wyboru.

Operacja, która nie zostanie uznana za zgodną z LSR nie podlega dalszej ocenie Rady.

Kryteria wyboru operacji: Lokalne kryteria wyboru

Procedura oceny operacji na podstawie lokalnych kryteriów wyboru polega na dokonaniu oceny operacji zakwalifikowanych wcześniej, jako zgodnych z LSR, na podstawie lokalnych kryteriów wyboru operacji.

Zasadniczym celem tej procedury jest wybór operacji, które w największym stopniu mogą realizować założenia LSR.

Rodzaj operacji podlegających dofinansowaniu

 •  podnoszenie świadomości mieszkańców wsi, w tym poprzez organizację szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i warsztatowym dla podmiotów z obszaru objętego LSR;
 •  podnoszenie jakości życia ludności na obszarze działania LGD, w tym poprzez:
  •  udostępnianie na potrzeby społeczności wiejskiej urządzeń i sprzętu komputerowego, w tym urządzeń i sprzętu umożliwiającego dostęp do Internetu,
  •  organizację imprez kulturalnych, rekreacyjnych, sportowych na obszarze objętym działalnością LGD;
 • rozwój aktywności społeczności lokalnej, w tym poprzez:
  • promocję lokalnej twórczości ludowej, kulturalnej i artystycznej z wykorzystaniem lokalnego dziedzictwa kulturowego, historycznego oraz przyrodniczego,
  • kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów,
  • kultywowanie tradycyjnych zawodów i rzemiosła,
  •  kultywowanie języka regionalnego i gwary;
 • rozwój agroturystyki i turystyki na obszarach wiejskich, w tym poprzez:
  • utworzenie lub zmodernizowanie bazy informacji turystycznej oraz stron www, przygotowanie i wydanie folderów i innych publikacji informacyjnych dotyczących obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju,
  • budowę/odbudowę lub oznakowanie małej infrastruktury turystycznej, w szczególności punktów widokowych, miejsc wypoczynkowych i biwakowych, tras narciarstwa biegowego, zjazdowego, szlaków wodnych, szlaków rowerowych, szlaków konnych, ścieżek spacerowych lub dydaktycznych,
 • zachowanie lub odtworzenie, zabezpieczenie i oznakowanie cennego lokalnego dziedzictwa krajobrazowego i przyrodniczego w szczególności obszarów objętych poszczególnymi formami ochrony przyrody w tym obszarów Natura 2000;
 • zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego, w tym poprzez:
  • odbudowę albo odnowienie lub oznakowanie budowli lub obiektów małej architektury wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków,
  • odnawianie dachów lub elewacji zewnętrznych budynków wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków,
  • remont lub wyposażenie muzeów,
  • remont lub wyposażenie świetlic wiejskich;
 • inicjowanie powstawania, rozwoju, przetwarzania, wprowadzenia na rynek oraz podnoszenia jakości produktów i usług bazujących na lokalnych zasobach, w tym naturalnych surowcach lub produktach rolnych i leśnych, oraz tradycyjnych sektorach gospodarki;
 • wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w celu poprawienia warunków prowadzenia działalności kulturowej lub gastronomicznej.

 

Typ beneficjentów

 

 • osoba fizyczna będąca obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, pełnoletnia, mająca miejsce zamieszkania na obszarze objętym LSR lub wykonująca działalność gospodarczą na tym obszarze;
 • osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, utworzona na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacja albo stowarzyszenie z siedzibą na obszarze LSR lub prowadząca działalność na tym obszarze;
 • osoby prawne i jednostki organizacyjne o charakterze kościelnym lub związków wyznaniowych.

 

Limit dostępnych środków przeznaczonych na realizację operacji

 

Całkowity koszt jednej operacji nie może być niższy niż 4 500,00 zł oraz wyższy niż 100 000,00 zł w okresie realizacji Programu (2009-2015).

Łączna kwota środków przewidzianych na realizację operacji w 2009r. wynosi 150 000,00 zł.

 

Poziom dofinansowania

 

Wysokość pomocy na jedną operację wynosić będzie maksymalnie 70% kosztów kwalifikowanych operacji nie więcej jednak niż 15 000,00 zł.

 

Dodatkowe informacje

 

Szczegółowe informacje można uzyskać:

 •  w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Integracja Turystyka”, Jaśkowice Legnickie 49, 59-216 Kunice, osoba do kontaktu: Ewa Baran, nr tel/fax 76 85 75 097, e-mail: biuro.pit@wp.pl,
 •  na stronie internetowej Stowarzyszenia LGD „Partnerstwo Integracja Turystyka”: www.lgdpit.pl,
 •  na stronach internetowych gmin: Kunice - www.kunice.pl, Legnickie Pole – www.legnickiepole.pl, Miłkowice – www.bip.milkowice.dolnyslask.pl, Ruja – www.ruja.pl.

 

Dokumentacja konkursowa:

 

Dokumentację konkursową można pobrać w Biurze Stowarzyszenia oraz na stronach internetowych Stowarzyszenia oraz gmin.

 

Ważne dokumenty konkursowe:

 

 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 kwietnia 2009r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 71, poz. 613),
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 138, poz. 868),
 • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, stanowiący załącznik do obwieszczenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2007r. w sprawie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (M. P. Nr 94, poz. 1035), Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1974/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW),
 • Ustawa z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,
 • Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Integracja Turystyka”,
 • Formularz wniosku o przyznanie pomocy,
 • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy.

 

Powyższe dokumenty odstępne są w Biurze Stowarzyszenia oraz na stronach internetowych gmin LGD i Stowarzyszenia.

 

Konsultacji w przygotowaniu wniosku udziela Biuro Stowarzyszenia.

 

 


 

 

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania

„Partnerstwo Integracja Turystyka”

ogłasza konkurs otwarty na stanowisko:

Dyrektor Biura

Stowarzyszenia LGD „Partnerstwo Integracja Turystyka”

 

Wymagane kwalifikacje i doświadczenia zawodowe:

 

1) Wykształcenie wyższe;

2) Minimum 2-letnie doświadczenie w pracy w LGD lub innych projektach finansowanych z Unii Europejskiej;

3) Doświadczenie w pracy w organizacjach pozarządowych;

4) Znajomość problematyki i doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji projektów ze środków UE;

5) Znajomość aktów prawnych: prawo o stowarzyszeniach, ustawy o organizacji pożytku publicznego i wolontariacie, ustawa o fundacjach, ustaw i rozporządzeń dotyczących PROW i LGD;

6) Znajomość co najmniej jednego języka urzędowego Unii Europejskiej;

7) Prawo jazdy kat. B.

 

Pożądane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe:

 

1) Wykształcenie wyższe menadżerskie;

2) Doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji projektów na terenach wiejskich;

3) Doświadczenie w aplikowaniu o dofinansowanie projektów;

4) Wiedza z zakresu kierowania zespołem.

 

CV wraz z listem motywacyjnym prosimy przesyłać do dnia 06 marca 2009r. włącznie na adres:

 

biuro.pit@wp.pl

 

lub na adres:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

„Partnerstwo Integracja Turystyka”

Jaśkowice Legnickie 49

59-216 Kunice

 

 


 

 

Miłkowice, dnia 04.12.2008 r.

 

Uprzejmie informujemy, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu z dnia 22 października 2008r. dokonano wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000316263 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Integracja Turystyka” z siedzibą w Jaśkowicach Legnickich.

 

W związku z koniecznością zakończenia prac związanych z tworzeniem Lokalnej Strategii Rozwoju – podstawowego dokumentu działania Lokalnej Grupy Działania poniżej udostępniamy Państwu w postaci elektronicznej wersję skróconą Lokalnej Strategii Rozwoju celem konsultacji.

 

 

Prosimy o wnoszenie uwag do dokumentu najpóźniej do dnia 10 grudnia 2008r.

 


 

 

OGŁOSZENIE

 

Informuję, że w dniu 30 lipca 2008r. w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Kunicach na godzinę 11.30 zaplanowane jest Walne Zebranie Założycielskie Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Promocja Integracja Turystyka”.

 

 


 

 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 2 lipca 2008r. w budynku remizy strażackiej przy ulicy Książąt Śląskich 6 w Legnickim Polu odbyły się III warsztaty poświęcone tworzeniu Lokalnej Strategii Rozwoju – podstawowego dokumentu działania Lokalnej Grupy Działania – stowarzyszenia, które będzie funkcjonować na obszarze gmin Kunice, Legnickie Pole, Miłkowice i Ruja. Dotychczas odbyły się dwa takie spotkania - 9 maja 2008r. w GOKiS w Kunicach i 10 czerwca 2008r. w GOKiS w Siedliskach. Kolejne, kończące cały cykl, odbędzie się najprawdopodobniej we wrześniu w Rui.

 

Działania stowarzyszenia, które ma powstać, będą ukierunkowane na dbanie o rozwój naszego regionu, jego promowanie i wykorzystywanie jego lokalnych zasobów. Na połowę lipca br. zaplanowane jest spotkanie założycielskie.

 

Z racji, że co najmniej połowę składu organu decyzyjnego LGD będą stanowić partnerzy gospodarczy i społeczni na spotkanie zapraszam przede wszystkim:

- ludzi oraz stowarzyszenia zaangażowane w sprawy społeczne,

- firmy prywatne i sektora finansowego zainteresowanego rozwojem i zyskiem oraz dostosowaniem lokalnej gospodarki do wymogów rynkowych,

- lokalne instytucje publiczne zainteresowanych zatrudnieniem, sprawami środowiska, gospodarki, dziedzictwa społecznego i kulturowego oraz koordynacją programów lokalnych i regionalnych.

 

Prace nad projektem powyższego dokumentu służą wdrożeniu w latach 2009-2015 działań LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, finansowanych ze środków Unii Europejskiej i skierowanych na poprawę jakości życia mieszkańców wsi, tworzenie miejsc pracy poza rolnictwem, aktywizowanie środowisk wiejskich i ochronę dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego.

 

W celu wypracowania wersji budżetu stowarzyszenia optymalnie dopasowanego do ilości i rodzaju przedsięwzięć, o dofinansowanie których mieszkańcy gminy Miłkowice jako potencjalni beneficjenci będą się mogli starać w ramach programu LEADER, prosimy o wypełnienie ankiety przez zainteresowane osoby. Wypełnione ankiety proszę składać w siedzibie Urzędu Gminy w Miłkowicach przy ulicy II Armii Wojska Polskiego 71 w pok.23.

 

Wersja elektroniczna ankiety jest dostępna poniżej.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu: Lokalna Grupa Działania
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Miłkowice
Informację opublikował:Administrator Systemu
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:09.06.2008 21:34